XXVIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 28 października 2016r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016,
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  • wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
  • uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.”
  • wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Przasnyski projektu pozakonkursowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Naszą misją aktywizacja zagrożonych wykluczeniem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 6. Przyjęcie „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych  Powiatu Przasnyskiego za rok szkolny 2015/2016.”.
 7. Przyjęcie „Informacji Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych Starosty Przasnyskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego”.
 8. Przyjęcie „Informacji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych Starosty Przasnyskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Przasnyskiego”.
 9. Przyjęcie „Informacji Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Przasnyskiego”.
 10. Przyjęcie „Informacji Przewodniczącego Rady Powiatu dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu Przasnyskiego”.
 11. Przyjęcie „Informacji Urzędu Skarbowego w Przasnyszu dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną  oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty”.
 12. Przyjęcie „Informacji Urzędu Skarbowego w Mławie dotyczących analizy oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu”.
 13. Przyjęcie „Informacji Starosty Przasnyskiego dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną  oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty”.
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wnioski i oświadczenia.
 16. Zakończenie sesji.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments