Ponad 357 tys. złotych na stypendia szkolne w gminie Chorzele.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przyznała w 2019 roku 702 stypendia szkolne i 1 zasiłek szkolny uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Całkowita kwota wypłacona przez Urząd Miasta i Gminy na pomoc materialną o charakterze socjalnym to 357 tys. 800 zł. Na kwotę składają się środki własne oraz dotacja celowa.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana uczniom zamieszkałym na terenie gminy Chorzele po rozpatrzeniu wniosków składanych przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota określona ustawie o pomocy społecznej. W roku 2019 była to kwota 528,00 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


 

Źródło UM Chorzele
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments