Konsultacje projektu rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Na podstawie uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miasta w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Przasnysza serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Przasnysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Termin konsultacji: od 28.10.2016 roku do 08.11.2016 roku do godz. 17:00.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz mieszkańców i miasta Przasnysz.

Formy konsultacji:

– wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do Urzędu Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku do godz. 17:00,

– wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i przesłanie na adres e-mail: rpm@przasnysz.um.gov.pl w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku do godz. 17:00,

– udział w spotkaniu konsultacyjnym w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16 w dniu 28 października 2016 roku o godzinie 17.00.

Wypełniony formularz należy przesłać w terminie do dnia 8 listopada 2016 roku do godz. 17:00 na adres:

– poczty elektronicznej: rpm@przasnysz.um.gov.pl

lub

– Urząd Miasta Przasnysz – Biuro Obsługi Interesanta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz.

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Komórką organizacyjną UM Przasnysz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Rozwoju i Promocji Miasta, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 756 49 27.

Serdecznie zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonym projektem programu i aktywnego uczestniczenia w konsultacjach, ponieważ tylko wspólnie możemy wypracować satysfakcjonujące samorząd i organizacje pozarządowe kierunki rozwoju naszej współpracy. Szczególnie zapraszam do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 28 października br., które będzie okazją do otwartej dyskusji nad Programem.

Burmistrz Przasnysza

 /-/ Waldemar Trochimiuk

Formularz konsultacji (doc)

Projekt uchwały (doc)

Program współpracy (doc)


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments