Informacje dla osób, które utraciły dowód osobisty

    U W A G A !!!

 

  1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. W razie kradzieży powiadamia się również najbliższą jednostkę Policji. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód osobisty w celu, unieważnienia dokumentu.
  2. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych – odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd.
  3. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa, udzielonego na piśmie.
  4. Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.
  5. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego, jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organowi, który wydał ten dokument.
  6. W razie znalezienia dowodu osobistego innej osoby, należy niezwłocznie dowód osobisty przekazać organowi, który go wydał w celu unieważnienia, lub przekazać ten dokument właścicielowi. W tym przypadku właściciel dokumentu może również zawiadomić o utracie dowodu osobistego najbliższy organ gminy w celu unieważnienia.

 


 

Waldemar Trochimiuk

 Burmistrz Przasnysza


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments