Czym jest numer działki i jak go uzyskać?

Działka ewidencyjna to termin, który precyzyjnie wyjaśniony został w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. Czym w myśl przepisów jest numer ewidencyjny działki i dlaczego jest on tak ważny?

 

Czy numer działki i identyfikator działki to terminy równoznaczne?

Nie. Mimo że oba parametry odnoszą się do określonego obszaru gruntu, to nie można ich traktować jako synonimy. Oba pojęcia zweryfikować należy w kontekście prowadzonej w Polsce ewidencji gruntów. Działka ewidencyjna jest bowiem najmniejszą jednostką powierzchni, jaka wyodrębniana jest w podziale gruntów.

Termin działka ewidencyjna, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, definiować należy jako ciągły obszar gruntu, który znajduje się w granicach jednego obrębu. Obszar ten musi być jednorodny w ujęciu prawnym, a działka musi być wydzielona przy pomocy wyznaczonych linii granicznych. Jeśli określony fragment gruntu spełnia założenia definicji, wówczas zostaje wpisany do odpowiednich rejestrów.

Obręb ewidencyjny, jakim jest wieś, sołectwo czy dzielnica miast, posiada odpowiedni katalog, pozwalający na uporządkowanie informacji na temat gruntów i budynków, jakie znajdują się na wybranym obszarze administracyjnym. Numer ten przyjmuje postać ułamka q/p. Q zawsze jest liczbą naturalną określająca numer działki pierwotnej, podlegającej podziałowi. Natomiast wartość p, jest najmniejszą liczbą naturalną, pozwalająca na wyodrębnienie kolejnych działek ewidencyjnych.

Z kolei identyfikator działki jest specjalnym numerem, który nadawany jest działce skatalogowanej w odpowiedniej bazie danych. Służą one do gromadzenia danych, ich przetwarzania, raportowania i udostępniania odpowiednim organom. Identyfikator jest zatem oznaczeniem działki o określonym numerze w bazie prowadzonej przez gminę, powiat itp. Numery te nie są przypadkowe, a strukturę ich nadawania określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Każdy identyfikator zapisany jest w postaci WWPPGG_R.XXXX.NDZ. Pierwszy człon zapisu pozwala odkodować lokalizację (W – kod województwa, P – powiatu, G – gminy), natomiast R jest liczbą ze zbioru od 1 do 9, która określa typ gminy, a za XXXX wstawiany jest odpowiedni identyfikator działki ewidencyjnej. Umieszczony na końcu NDZ to numer ewidencyjny konkretnej działki.

Jak ustalić numer działki?

Sposobów na ustalenie numeru działki jest kilka, ale jednym z najprostszych rozwiązań jest skorzystanie z portalu Geoportal360.pl. Jest to specjalnie przygotowany portal, przygotowany z myślą o osobach, które chciałyby w prosty sposób i bez formalności poznać numer działki. Pozwala on manualnie wyszukać działkę na mapie Polski lub skorzystać z dostępnego w portalu katalogu. W tym wariancie wystarczy dostęp do Internetu, aby sprawdzić nie tylko numer, ale również powierzchnię czy jej granice. Dużym ułatwieniem jest też to, że bezpośrednio z portalu można przejść do strony, na której znajdują się księgi wieczyste. Po uregulowaniu opłaty prezentowane są wybrane informacje.

Drugim sposobem jest sprawdzenie numeru w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, zgodnie z podziałem administracyjnym. Należy mieć świadomość, że rozwiązanie nie jest idealne, ponieważ w Urzędzie uzyskać można wyłącznie numer działki, nie zostaną natomiast udzielone żadne informacje dotyczące powierzchni, granic czy właściciela. Ponadto, aby uzyskać numer, koniecznie trzeba będzie uzasadnić, dlaczego jest on niezbędny.

 

materiał zewnętrzny

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.