Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2013 w zakresie kultury i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


ZARZĄDZENIE Nr 32/2013

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2013 w zakresie kultury i działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 4 ust.1 pkt. 13, 16 art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 1, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały nr XXX/189/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013″ zarządzam, co następuje:

 

§1.

     Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2013 w zakresie kultury i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

      Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w §1. zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Przasnysz oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz – www.przasnysz.um.gov.pl

§3.

      Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Przasnysza.

§4.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.