Gmina Krasne wymieni dach na świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo-Rączki. Ogłoszono przetarg

Gmina Krasne ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo-Rączki”.

 

– Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo-Rączki – informuje Gmina Krasne.

Roboty budowlane będą podzielone na:

  • Roboty rozbiórkowe
  • Roboty ciesielskie
  • Wykonywanie pokryć dachowych
  • Roboty izolacyjne

Samorząd informuje, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe i osobowe. Dodatkowo musi spełniać warunki, które zostały zawarte w postępowaniu, czyli przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem:

  • ich rodzaju,
  • wartości,
  • daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
  • załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Przedsiębiorstwa chcą wziąć udział w przetargu komplet dokumentów muszą złożyć do 26 kwietnia, do godz. 10.00 poprzez odpowiednia platformę internetową.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments