Gmina Przasnysz wykorzystuje środki unijne do wsparcia rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Środki unijne, które wciąż są dostępne dla samorządów gminnych, nie muszą być przeznaczane wyłącznie na drogi czy świetlice wiejskie. Udowadnia to chociażby projekt wdrażany właśnie w powiecie przasnyskim z inicjatywy władz gminy Przasnysz. Wdrażany z pomocą finansowania unijnego.

Jeszcze w czerwcu tego roku podpisano umowę z Mazowieckom Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na realizację programu „Liderzy kooperacji”. Projekt ten zakłada m.in. włączenie zasobów różnych sektorów we wsparcie wsparcie osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej czy też wzrost wiedzy pracowników różnych sektorów dotyczący tego, jak włączać w obieg społeczny osoby pozostające w trudnej sytuacji życiowej. Efektem tego będzie także stworzenie narzędzi zapewniających wielowymiarowe systemowe wsparcie osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – wszystko po to, by stworzyć możliwość usamodzielnienia tych osób.

W ramach projektu powołany już został Gminno-Powiatowy Zespół Kooperacji (G-PZK) w składzie:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem,
 3. Szkoła Podstawowa w Bogatem,
 4. Szkoła Podstawowa w Lesznie,
 5. Szkoła Podstawowa w Nowej Krępie,
 6. Szkoła Podstawowa w Mchowie z Filią w Obrębie,
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz,
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu,
 9. Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu,
 10. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
 11. Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu,
 12. Nadleśnictwo Przasnysz

Przedstawiciele zespołu uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach G-PZK i biorą udział w szkoleniach oraz badaniach fokusowych. W planach jest także kilkudniowy panel dyskusyjny sprzyjający wymianie doświadczeń.

Jedno z takich szkoleń odbyło się 20 listopada w świetlicy wiejskiej w Obrębie. Jego uczestnicy ze wskazanych wyżej instytucji zastanawiali się nad takimi tematami, jak: efektywna praca z rodziną, nowe metody pracy z rodziną (genogram, empowerment, TSR), praca środowiskowa czy też wykorzystanie potencjału podmiotów pomocowych. W ten sposób uczestnicy przygotowują się do efektywnej współpracy w praktycznym wypełnianiu zadań G-PZK.

Projekt „Liderzy kooperacji” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pacy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna. Docelowo projekt ma pomóc w  opracowaniu oraz pilotażowym wdrożeniu modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich w obszarze m.in. województwa mazowieckiego.

Źródło UG Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments