Umowy o współpracy i finansowaniu działalności z jednostkami OSP z terenu Miasta i Gminy Chorzele podpisane

Burmistrz Beata Szczepankowska spotkała się z przedstawicielami 12 z 13 jednostek OSP, funkcjonujących na terenie miasta i gminy Chorzele: OSP Budki, OSP Chorzele, OSP Duczymin, OSP Krukowo, OSP Łaz, OSP Pruskołęka, OSP Raszujka, OSP Rembielin, OSP Rycice, OSP Rzodkiewnica, OSP Zaręby, OSP Zdziwój Stary. Spotkanie z OSP Nowa Wieś odbędzie się w uzgodnionym terminie.

 

Głównym celem spotkań było podpisanie umów określających, zgodnie z nowymi przepisami prawa, zasady współpracy i finansowania przez gminę działalności strażaków ochotników.

Na mocy umowy gmina, stosownie do posiadanych sił i środków zapewnia OSP:

 • obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie;
 • ubezpieczenie strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaków ratowników OSP oraz członków młodzieżowych drużyn pożarniczych i dziecięcych drużyn pożarniczych, w tym ubezpieczenie grupowe, od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, podczas wykonywania powierzonych zadań;
 • badania lekarskie strażaków ratowników OSP przeprowadzone w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w działaniach ratowniczych;
 • badania lekarskie kandydatów na strażaków ratowników OSP przeprowadzone w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu podstawowym przygotowującym do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

 

Prezesi OSP z kolei, lub osoby przez nich upoważnione, są zobowiązani do:

 • przekazywania Gminie informacji w postaci papierowej lub elektronicznej dotyczącej wycofania lub wprowadzenia do podziału bojowego pojazdów lub sprzętu;
 • nadzoru nad ważnością terminu obowiązywania okresowych badań lekarskich strażaków ratowników oraz uprawniających do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Prezes OSP winien przekazać w formie papierowej lub elektronicznej informacje o konieczności skierowania na badania nie później niż 2 miesiące przed upływem ich ważności oraz przekazać informację na temat skierowania na badania kandydatów strażaków- ochotników;
 • nadzoru nad ważnością ubezpieczeń w tym:
 • zobowiązuje się do przekazania w formie papierowej do 31 grudnia danego roku , listy osób objętych grupowym/ zbiorowym ubezpieczeniem w roku kolejnym,
 • w przypadku konieczności aktualizacji liczby ubezpieczonych w ciągu trwania polisy zobowiązuje się do złożenia Gminie dodatkowej listy zawierającej dane nowych strażaków ratowników/ kandydatów na strażaków ratowników/ członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej .
 • nadzoru nad ubezpieczeniami pojazdów i przeglądami sprzętu pożarniczego w tym:
 • przekazania Gminie w formie papierowej lub elektronicznej informacji o zakupach lub sprzedaży pojazdów;
 • dostarczenia Gminie niezwłocznie dokumentów niezbędnych do zawarcia lub sprzedaży pojazdów
 • składania wniosków do budżetu gminy w zakresie planowanych wydatków na każdy rok kalendarzowy w terminie i na wzorze przesłanym przy piśmie przez Gminę,
 • uzgodnienia z Burmistrzem Miasta i Gminy w Chorzelach wszelkich planów inwestycyjnych, zakupu sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczo – gaśniczych obciążających budżet Gminy Chorzele.

 

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments