Segregacja śmieci – ważne informacje

Urząd Gminy Przasnysz informuje, w dniu 31 października bieżącego roku Rada Gminy Przasnysz podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 roku Opłatę ponoszą właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przasnysz.

Stawki według nowej uchwały wynoszą odpowiednio:

  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny – wynosi 8,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – wynosi 13,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość miesięcznie.

Zmiana stawek nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty, którą będzie zobowiązany ponosić od 1 stycznia 2018 r.

Na wzrost stawki wpłynęły takie czynniki jak:

  • niewłaściwa segregacja odpadów – odpady, które powinny trafić do worków na segregację, najczęściej trafiają do pojemnika na odpady zmieszane;
  • ciągły przyrost masy odpadów zmieszanych oraz zielonych;
  • wrzucanie do pojemników odpadów niebędących komunalnymi;
  • niski procent segregacji w stosunku do wszystkich właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby odpowiednio segregować odpady, zmienić sposób zbierania odpadów z nieselektywnego na selektywny oraz w jak największym stopniu zagospodarowywać odpady zielone na własnej posesji (kompostowniki). Prosimy również o niewrzucanie do pojemników odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

Pamiętajmy, że odpady segregowane wykorzystywane są do ponownego użycia, co pozwala minimalizować koszty i chronić środowisko, a odpady zmieszane, zielone, wielkogabarytowe generują jedynie duże koszty.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane ze zmianą sposobu zbierania odpadów oraz liczbą osób, mające wpływ na wysokości opłat (przeprowadzka osób, narodziny dziecka, zgon), należy zgłaszać do 14 dni od zaistnienia zmiany poprzez złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gmina Przasnysz.

Wójt Gminy Przasnysz

/-/ Grażyna Wróblewska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments