Jest już Raport o stanie miasta Przasnysz za 2019 rok. Będzie debata dla mieszkańców, a radni zadecydują o wotum zaufania dla burmistrza.

Sporządzenie raportu o stanie samorządu jest jednym z podstawowych obowiązków włodarza miasta. Debata nad tym dokumentem odbywa się jednocześnie z procedurą głosowania za przyjęciem absolutorium dla burmistrza. Głos w dyskusji nad raportem mogą zabrać mieszkańcy, a radni zadecydują o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

 

Raport o stanie miasta Przasnysz za 2019 rok został już opracowany i jest dostępny w Internecie.

Do tej pory sesja absolutoryjna musiała być przeprowadzona do 30 czerwca, ale zapisy tarczy antykryzysowej sprawiły, że w tym roku z podjęciem uchwały można czekać do końca sierpnia.

Niezmienne pozostaje to, że nad przedstawionym raportem o stanie miasta Przasnysz przeprowadzona zostanie debata, w której będą mogli uczestniczyć mieszkańcy, ale są pewne warunki. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji, na której odbędzie się debata nad raportem, powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta (sesja absolutoryjna nie została jeszcze zwołana). Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miejska postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie miasta rada miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę w sprawie wotum radni podejmą bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

To bardzo ważne głosowanie, ponieważ ustawodawca zdecydował się na umożliwienie radzie  – po spełnieniu określonych przepisami prawa przesłanek – zainicjowanie procedury przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Aby było to możliwe, niezbędne jest nieudzielenie burmistrzowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach. Rada miejska może (ale nie musi) w takim przypadku podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Raport można pobrać – TU.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments