Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje i poradnictwo obywatelskie w powiecie przasnyskim.

W 2020 roku na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonują dwa punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnej mediacji, w tym jeden punkt, w którym świadczone będzie również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Lokalizacje punktów:

Punkt nr 1 – Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.
Punkt zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, pokój nr 30 (parter)
tel. 29 752 22 70 wew. 118.
Punkt czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 12.00

Punkt nr 2 – Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji.
Punkt zlokalizowany w budynku Gminy Jednorożec
ul. Plac Św. Floriana 1
06-323 Jednorożec
Punkt czynny w każdy dzień roboczy w godzinach:
poniedziałek, wtorek – w godz. od 9:00 do 13:00
środa, czwartek, piątek – w godz. od 11:00 do 15:00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonicznym:
(029) 752 22 70 wew. 213 lub (029) 752 25 14 wew. 213 w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Nowy punkt porad prawnych w Jednorożcu

Zgodnie z artykułem 9 pkt 2 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 poz. 294 z późń. zm.), wójt  lub burmistrz corocznie, nie później niż do dnia 30 września, może złożyć do starosty wniosek dotyczący potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na kolejny rok kalendarzowy, zawierający preferowany sposób wykonywania tych zadań na terenie gminy.

W roku 2019 taki wniosek złożył do Starosty Przasnyskiego Wójt Gminy Jednorożec, Krzysztof Iwulski. Starosta wyszedł naprzeciw oczekiwaniom wspólnoty samorządowej gminy Jednorożec i podjął decyzję o tym, aby w 2020 roku dodatkowy punkt bezpłatnych porad prawnych przenieść do tej gminy. Ponadto z przeanalizowanych danych dotyczących ilości porad prawnych z dotychczasowego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji w Chorzelach wynikało, że udzielono w nim średnio 7 porad miesięcznie, a przez cały rok były to 92 porady.

Starosta Krzysztof Bieńkowski podkreśla, że jest otwarty na zgłoszenia potrzeb wspólnot samorządowych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na kolejny rok kalendarzowy, zatem maksymalnie do 30 września 2020 roku wójtowie oraz burmistrzowie mają możliwość składania wniosków w tej sprawie, by ustalić harmonogram oraz lokalizację udzielanych porad. Jeżeli zgłosi się więcej chętnych gmin, będzie można pójść na kompromis poprzez ustalenie dyżurów udzielania porad w zależności od zapotrzebowania, natomiast w tym roku taką potrzebę zgłosiła jedynie gmina Jednorożec.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. Jeżeli ktoś oświadcza, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego, taką pomoc otrzyma.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową, nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W/w osoby składają staroście oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających oraz przedstawiają w formie papierowej dostępne im środki porozumiewania się na odległość ze wskazaniem danych kontaktowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz z dopiskiem (nieodpłatna pomoc prawna) lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiat-przasnysz.pl

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
– nieodpłatną mediację;
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
– nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
– przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
– przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
– przeprowadzenie mediacji;
– udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

– sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
– zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments