Znamy terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Departament Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z nowymi terminami egzaminów klas ósmych zmienił terminy postępowania rekrutacyjnego na rok 2020/2021.

 

Dariusz Piontkowski, minister edukacji ustalił harmonogram rekrutacji dostosowując go do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, a także terminu wydania zaświadczenia o wyniku przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 31 lipca.

Do kiedy wniosek?

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

  • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
  • oddziału dwujęzycznego,
  • oddziału międzynarodowego,
  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
  • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej.

Tego typu sprawdzian będzie szczegółowo określony przez dyrektora danej szkoły.

Do 4 sierpnia młodzież powinna złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do danej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły, a także zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, również w wersji elektronicznej.

 

Publikacja list kandydatów

12 sierpnia powinny zostać opublikowane listy kandydatów do danej placówki oświatowej, a 19 sierpnia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia rodzice uczniów, którym udało się zakwalifikować do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

W kształceniu zawodowym należy dostarczyć do szkoły orzeczenie lekarskie o braku wszelkich przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio, orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W związku z epidemią koronawirusa i zmianą terminów egzaminów ósmoklasisty i terminów rekrutacyjnych ministerstwo odstąpiło od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Uczniowie, którym nie uda się zakwalifikować do szkoły będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki.

 

w.b.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments