Zmiana stawek za odbiór odpadów komunalnych w gminie Krasne

Uchwałą VIII/37/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 29.11.2013 r. zmienione zostały stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krasne w następujący sposób:

– odbiór zmieszanych odpadów komunalnych – 12 zł miesięcznie od mieszkańca,
– odbiór selektywnie zebranych odpadów – 7 zł miesięcznie od mieszkańca.

Powyższa uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Wobec powyższego opłaty za 2014 r. należy wnosić zgodnie z nową stawką.

Ponadto, zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) właściciel nieruchomości, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W związku z powyższym zmienioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krasnem w terminie do 14 stycznia 2014 r.


Urząd Gminy Krasne


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments