Wychowanie, resocjalizacja i socjoterapia nieletnich

O współpracy w zakresie opieki nad dziećmi i nastolatkami dyskutowano podczas spotkania z przedstawicielami placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz  młodzieżowych ośrodków wychowawczymi i socjoterapii. Konsultacje, współorganizowane przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Warszawie1, są pierwszymi tego typu obradami na terenie regionu. W naradzie uczestniczył wicewojewoda Dariusz Piątek i kurator Karol Semik.

W trakcie konferencji  analizowano sytuację prawną, sposoby funkcjonowania placówek i wskazywano możliwe obszary współpracy między nimi. Jest ona niezbędna, ponieważ dzieci i młodzież z domów dziecka trafiają często do młodzieżowych ośrodków socjoterapii/młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a to sprawia, że formalnie są wychowankami zarówno jednych, jak i drugich. W tej sytuacji wskazano na potrzebę uregulowania stanu prawnego, tak aby wychowanek formalnie przynależał tylko do jednej placówki.

Spotkanie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim poprowadziła Wiesława Kacperek – Biegańska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Emilia Wojdyła, dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych Kuratorium Oświaty w Warszawie. W konferencji przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Komendy Stołecznej Policji (odpowiedzialnej za prowadzenie Policyjnej Izby Dziecka do której także trafiają wychowankowie placówek).

Placówki opiekuńczo-wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki, zaspokajanie jego potrzeb emocjonalnych, zdrowotnych czy bytowych oraz zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Są to np. domy dziecka, pogotowia opiekuńcze czy rodzinne domy dziecka. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii to miejsce dla dzieci i młodzieży, które są zagrożone niedostosowaniem społecznym m.in. z powodu zaburzeń rozwojowych oraz trudności w uczeniu się.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments