SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

Utworzenie Powiatu Przasnyskiego

W 1998 r. rząd RP pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka wprowadził pod obrady sejmu II etap reformy samorządowej, dzięki której w Polsce powstały samorządowe województwa i powiaty. Reforma poszerzyła samorządność, która od 9 lat znakomicie sprawdzała się w gminach na szczebel powiatowy i regionalny. W czerwcu 1998 r. w Dz.U. Nr 91 pod poz. 578 została opublikowana Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, na mocy powstał Powiat Przasnyski.

Kiedy, jako pierwszy starosta powiatu, odbierałem Akt utworzenia Powiatu Przasnyskiego, na Zamku Królewskim w Warszawie z rąk premiera Jerzego Buzka, czułem doniosłość tej chwili, a jednocześnie radość i dumę z powrotu Polski do grona państw demokratycznych i samorządnych.

I kadencja – wielkie potrzeby, mały budżet. Powiat był wśród 4 najsłabszych w Polsce. Jednak rozpoczęliśmy realizację najpilniejszych inwestycji. Obecnie jesteśmy na I w Polsce.

Pierwsza kadencja Rady Powiatu, licząca wówczas 25 osób była bardzo pracowita. Dysponowaliśmy drastycznie niedoszacowanym budżetem pochodzącym z redystrybucji budżetu państwa na bazie uwarunkowań historycznych. Natomiast potrzeby i nadzieje związane z zadaniami nowego samorządu były ogromne.

Powiat Przasnyski wymieniany był wśród 4 najsłabszych powiatów Województwa Mazowieckiego i wśród 20 najbiedniejszych powiatów w Polsce.

Wszystkie, bez wyjątku, obszary odpowiedzialności powiatu wymagały niezwłocznych kosztownych inwestycji. Tymczasem pieniędzy nie wystarczało nawet na sztywne wydatki bieżące.
Nic dziwnego, że komisje i sesje Rady Powiatu pierwszej kadencji odbywały się w atmosferze sporów i negocjacji i trwały, nie rzadko, po kilkanaście godzin.

Ale przetrwaliśmy. Na koniec I kadencji oddaliśmy nowy szpital, nowy budynek szkoły rolniczej, rozpoczęliśmy też kompleksowe remonty wszystkich szkół i domu pomocy dla niepełnosprawnych. Rozpoczęliśmy też budowę pierwszych pełnowymiarowych hal sportowych w Przasnyszu i Chorzelach, we współpracy samorządami obu miast. Z naszym udziałem rozpoczęta też została przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Zakupiliśmy też pierwsze nowe samochody gaśnicze dla Powiatowej Straży Pożarnej, dzięki temu stare ponad 30-letnie samochody poddane zostały karosacji i wsparły wyposażenie OSP.

Te najpilniejsze potrzeby nie pozwoliły nam na poprawę jakości dróg. W I kadencji drogi powiatowe były naszą słabą stroną. Wszystkie co do kilometra wymagały kompleksowej przebudowy, a 124 km dawnych dróg wojewódzkich przejętych przez powiat miały piaszczystą lub żwirową nawierzchnię. Nie wystarczało nam pieniędzy na budowę dróg, ale w zaciszu biur pracowaliśmy cicho, ale intensywnie nad dokumentacją techniczną oraz nad uregulowaniem stanów własności gruntów pod drogami powiatowymi, nad cyfryzacją map geodezyjnych.

II kadencja – pozyskaliśmy najwięcej środków w kraju i zdobyliśmy po raz pierwszy I miejsce w Polsce w inwestycjach

W drugiej kadencji pokazaliśmy, jak ważna to była praca. Dzięki dobremu przygotowaniu dokumentacyjnemu pozyskaliśmy najwięcej środków per capita w Polsce na budowę dróg ze środków przedakcesyjnych i pierwszej perspektywy unijnej. W 2006 r. po raz pierwszy nasz powiat zdobył statuetkę im. Króla Kazimierza Wielkiego za I miejsce w Polsce w inwestycjach per capita.

O tego czasu zdobyliśmy już tych najbardziej prestiżowych statuetek 11.

Co roku budujemy kilkadziesiąt km dróg.

W III i IV kadencji najlepiej w kraju wykorzystaliśmy drugą perspektywę finansową Unii Europejskiej.

Zbudowaliśmy dwie strefy gospodarcze, pod Przasnyszem w Sierakowie i pod Chorzelami. Znaczenie tych stref dla rozwoju naszego powiatu, dla powstrzymania niekorzystnego trendu migracyjnego, docenią zapewne dopiero nasi następcy, ale już dziś spadek bezrobocia z ponad 20% do kilku procent jest dla nas satysfakcjonujący.

Z tymi strefami łączymy też nadzieję na innowacyjność, która dzięki współpracy z uczelniami, w szczególności z Politechniką Warszawską zapewne stanie się udziałem naszego powiatu.

W V kadencji opracowaliśmy kilka wyjątkowych na skalę powiatową inwestycji i pozyskaliśmy na nie dotacje większe niż nawet się spodziewaliśmy.

Choć III perspektywa unijna niewielu samorządom dała takie szanse. Jest to perspektywa trudniejsza od poprzednich, nastawiona raczej na duże inwestycje o znaczeniu europejskim.

Wpisaliśmy się jednak w nią dzięki podjętej przez samorząd powiatowy sformalizowanej współpracy pomiędzy sąsiednimi powiatami, miastami i gminami. W ramach powiatu utworzyliśmy stowarzyszenie samorządowe Królewiecki Obszar Funkcjonalny- Porozumienie Przasnyskie, a w ramach podregionu wpisaliśmy się w tzw. RIT Ostrołęka, gdzie jesteśmy zdecydowanie największym udziałowcem.
Za chwilę na filmie, może bardziej obrazowo, pokażemy co będziemy za te dotacje w najbliższych latach budować.

Podziękowania

Zanim jednak to nastąpi pozwolę sobie na kilka słów podziękowań dla osób i instytucji, które włożyły swój wysiłek, dużo dobrej woli i zaangażowania w sprawy ważne dla lokalnej społeczności powiatu przasnyskiego.

Dziękuję przede wszystkim marszałkowi województwa mazowieckiego panu Adamowi Struzikowi, który od 5 kadencji bierze bezpośredni udział i wspiera działania zarówno powiatu, jak i naszych gmin. Na ręce naszej wiceprzewodniczącej sejmiku mazowieckiego pani Wiesławy Krawczyk składam podziękowanie wszystkim radnym sejmiku mazowieckiego za mądrą politykę zrównoważonego rozwoju województwa.

Dziękuję radnym powiatowym wszystkich kadencji oraz zespolonej administracji powiatowej. Pracowaliśmy wspólnie, metodycznie i mądrze. Gdyby tego zabrakło nadal nasz powiat miałby większość problemów nierozwiązanych.
Dziękuję samorządom gminnym za tworzenie wspólnoty samorządowej w ramach naszego powiatu, za konsultacje merytoryczne, za wzajemną pomoc finansową zwiększającą szanse wszystkich samorządów na pozyskanie dotacji.
Dziękuję osobom i instytucjom współpracującym z powiatem, w szczególności przedsiębiorcom, uczelniom, szkołom, służbie zdrowia, pomocy społecznej, służbom mundurowym, policji, straży, inspekcji, nadleśnictwom, drogowcom, organizacjom pozarządowym i wszystkim, którzy włożyli w ciągu tego dwudziestolecia swój wkład w życie społeczne i gospodarcze powiatu.

Na koniec zasygnalizuję Wysokiej Radzie kilka informacji bieżących:

Udało nam się znaleźć wykonawców na budowę Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu i Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju. Niestety zainteresowanie przetargami obecnie jest znikome. Do obu inwestycji zgłosiły się tylko pojedyncze firmy z Przasnysza i Chorzel. W Przasnyszu cena jest wyższa od kosztorysowej o prawie 3 mln zł, a w Zdziwóju o ponad 2 mln zł. W związku z unijnym dofinansowaniem tych inwestycji, Zarząd Powiatu proponuje WR zwiększenie budżetu na te inwestycje z pieniędzy stanowiących nadwyżkę ubiegłego roku. Ogłosiliśmy też przetarg na uzbrojenie dodatkowych gruntów w Chorzelach. Tutaj podwyżki ceny nie będzie. Trwa też przetarg na budowę zbiornika retencyjnego w Chorzelach. W najbliższych dniach ogłosimy przetarg na budowę lodowiska krytego w Przasnyszu.

Ogłaszamy też kolejne przetargi na przebudowę i remonty dróg. Obecnie kilka firm jest w trakcie realizacji w sumie ok. 200 km dróg. W przetargach jest już końcówka kilku kilometrów.

W związku ze skokowym wzrostem cen robót budowlanych Zarząd Powiatu zwrócił się do samorządów miejskich Przasnysza i Chorzel z prośbą o współudział finansowy w realizowanych przez powiat inwestycjach. Chorzele odpowiedziały już uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi przasnyskiemu w wys. 7 mln zł na budowę zbiornika retencyjnego w Chorzelach. Od władz miasta Przasnysz jeszcze odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Propozycja współpracy dla Przasnysza ma bardziej kompleksowy charakter i zakłada również zaangażowanie powiatu w budowę basenu w Przasnyszu. Treść tej propozycji państwo radni otrzymali do wiadomości.

Dalszą część sprawozdania z 20-lecia powiatu chciałbym przedstawić w formie filmu.

/-/ Zenon Szczepankowski
Starosta Przasnyski


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments