Razem bezpieczniej: do 100 tys. zł na projekty w 2014 roku

Samorządy oraz organizacje pożytku publicznego mogą otrzymać dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Łączna kwota rządowego wsparcia wyniesie w całym kraju 3 mln zł. Termin składania wniosków mija 31 października 2013 roku. W ubiegłym roku z Mazowsza zakwalifikowano projekty gmin Kałuszyn i Brwinów oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa mazowieckiego, których łączna kwota dofinansowania wyniosła 278 tys. zł.  

Dotację można otrzymać na projekty w obszarach: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wkład własny powinien stanowić do 30 proc. wartości projektu.

Oferty, do 31 października 2013 r. (decyduje data wpływu), należy przesyłać pocztą do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) z dopiskiem „Razem bezpieczniej” lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału (pokój 535). Dokumentację należy złożyć w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD). Wniosek o dofinansowanie projektu znajduje się pod banerem „Razem bezpieczniej”.

Spośród nadesłanych projektów, zespół koordynacyjny przy wojewodzie mazowieckim wybierze siedem najlepszych, które będą zarekomendowane ministrowi spraw wewnętrznych do drugiego etapu kwalifikacyjnego.

„Razem bezpieczniej” to rządowy program, który polega na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. W latach 2007 – 2012 w ramach programu dofinansowano z budżetu wojewody mazowieckiego 28 projektów na łączną kwotę ponad 2 mln zł.

W 2013 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zakwalifikowało do dofinansowania 35 projektów, z czego 3 z województwa mazowieckiego. Gmina Kałuszyn realizuje program „Nasze bezpieczeństwo nad zalewem w Kałuszynie”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą. Projekt gminy Brwinów „Bezpieczna „Jedynka” – poprawa bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 1 w Brwinowie” zakłada  edukację uczniów i rodziców, podnoszenie kompetencji nauczycieli, a także instalację systemu monitorowania wejść do szkoły oraz obiektów sportowych. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa mazowieckiego otrzymał dofinansowanie na „Edukację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców województwa mazowieckiego”. Projekt ma na celu zmniejszenie liczby osób poszkodowanych pożarami oraz zwiększenie świadomości mieszkańców o zagrożeniach wynikających z wypalania traw, zatrucia tlenkiem węgla oraz powstania pożaru w mieszkaniu i na terenach leśnych.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments