Porządek XXXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego


Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję
XXXIX sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 29 listopada 2013r.
o godz. 14.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2013,

5.3  wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

5.4  zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

5.5  wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania i oceny sprawozdania z działalności finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za 2013 rok”,

5.6  określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Przasnyskiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Przasnyski oraz warunków i zasad korzystania  z tych przystanków przez operatorów i przewoźników,

5.7  konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany  granicy administracyjnej gminy Jednorożec, która jednocześnie stanowi zmianę granicy powiatu przasnyskiego,

5.8  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Przasnyskim na lata 2012-2014,

5.9  zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej,

5.10   uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014r.”.

6. Interpelacje i zapytania.
7. Wnioski i oświadczenia.
8. Zakończenie sesji.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments