Nadchodzą zmiany dla nowych kierowców.

Od 4 czerwca w całej Polsce zmieniają się zasady egzaminu na prawo jazdy. Kursanci już teraz muszą przygotowywać się do nowych reguł, które będą obowiązywać już za niecałe pół roku. Tomasz Żmijewski – właściciel szkoły nauki jazdy w Przasnyszu wskazuje najważniejsze zmiany.

Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument.

W okresie próbnym kierowca jest obowiązany:

1) odbyć między 4, a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:

 •  kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;

3) kierować wyłącznie pojazdem samochodowym oznakowanym z tyłu i z przodu okrągłą nalepką barwy białej z zielonym symbolem liścia klonowego – przez pierwsze 8 miesięcy tego okresu.

W okresie próbnym, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy, kierującemu pojazdem zabrania się:

1) przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej;

2) kierowania pojazdem nieoznakowanym w zielony listek;

3) podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B;

4) osobistego wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem określonym dla prawa jazdy kategorii B.

Przepis ust. 3 pkt 3 i 4 nie dotyczy osób, które uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną, określonych w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Dla osób już posiadających prawo jazdy

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii B:

1) po uprzednim cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami przez ponowne przekroczenie liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 lit. A; lub przez popełnienie w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

2) która posiada zagraniczne prawo jazdy:

 • wydanie polskiego prawa jazdy nastąpiło w okresie krótszym niż 2 lata od dnia wydania zagranicznego prawa jazdy, począwszy od tego dnia,
 • ustalenie dnia wydania zagranicznego prawa jazdy nie jest możliwe, począwszy od dnia wydania polskiego prawa jazdy.

3) Brak możliwości kasowania punktów karnych. 

Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:

1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;

2) o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, gdy osoba nie przedstawiła w odpowiednim terminie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia praktycznego i kursu teoretycznego.

Przez wykroczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się czyny popełnione przez kierującego pojazdem silnikowym lub motorowerem poprzez:

1) przekroczenie prędkości o 30 km/h

2) wyprzedzanie pojazdu, który zasygnalizował zamiar skrętu w lewo, z pewnymi wyjątkami przed wzniesieniem, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniu o ruchu niekierowanym, z wyjątkiem rond oraz pojazdów uprzywilejowanych na obszarze zabudowanym.

3) niestosowanie się do znaków regulujących pierwszeństwo przejazdu, oraz sygnałów świetlnych zakazujących wjazdu za sygnalizator lub poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem

4) nie przepuszczenie pieszego i rowerzysty znajdującego się na przejściu i przejeździe, osoby niepełnosprawnej, wyprzedzanie przed i na przejściu o ruchu niekierowanym, omijanie pojazdu który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego

Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzi wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

Kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prowadzony w formie zajęć o charakterze teoretycznym, trwających 2 godziny, i obejmuje w szczególności przedstawienie:

1) czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

2) problematyki wypadków drogowych;

3) psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym (wpływ alkoholu, wahania stanu emocjonalnego, zmęczenie). Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, prowadzi odpłatnie ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym jest przeprowadzane w formie ćwiczeń praktycznych, trwających 1 godzinę, i ma na celu:

1) uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości;

2) kształtowanie postawy defensywnej u osoby szkolonej.

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kierowcy, który uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

Program szkolenia praktycznego:

1) jazdę w zakręcie z prędkością:

 • 50–60 km/h pojazdem bez systemu stabilizującego tor jazdy pojazdu, zwanego dalej „ESP”,
 • 50–60 km/h pojazdem wyposażonym w ESP,
 • 30 km/h pojazdem bez ESP;

2) hamowanie awaryjne na wprost:

 • pojazdem bez ABS, podczas jazdy z prędkością: 50 km/h i 40 km/h,
 • pojazdem wyposażonym w ABS podczas jazdy z prędkością: 50 km/h i40 km/h;

3) hamowanie awaryjne w zakręcie podczas jazdy z prędkością:

 •  60 km/h pojazdem wyposażonym w ABS,
 • 50 km/h pojazdem bez ABS,
 • 40 km/h pojazdem wyposażonym w ABS.

Celem jest uświadomienie trudności utrzymania pojazdu w zakręcie, wynikające z prędkości pojazdu, przecenienia własnych umiejętności oraz możliwości pojazdu.

Tomasz Żmijewski

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments