Do 15 października można ubiegać się o stanowisko dyrektora przasnyskiego MDK-u.

Burmistrz Przasnysza ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego. Oferty można składać do 15 października.

Do niezbędnych wymagań należą:

Wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 lat stażu pracy. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego   obywatelom,   na   podstawie   umów   międzynarodowych   lub   przepisów   prawa wspólnotowego,   przysługuje   prawo   do   podjęcia   zatrudnienia   na   terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Brak toczącego się przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego. Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Znajomość  zagadnień   dot.   pozyskiwania   pozabudżetowych   środków   finansowych,   w   tym środków z programów Unii Europejskiej oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w tym finansów publicznych.

Wśród wymagań dodatkowych znalazły się:

Doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi  oraz z innymi środowiskami twórczymi. Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury. Predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem. Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i kultura osobista. Predyspozycje   do   organizowania   i   prowadzenia   przedsięwzięć   promocyjnych   związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, a także doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

Oferty w zamkniętej kopercie można składać 15 października  w przasnyskim magistracie do godziny 15.30. Można je również przesłać pocztą, nie ma jednak możliwości aplikowania drogą elektroniczną. Szczegółowy zakres dokumentów aplikacyjnych znajduje się na BIP przasnyskiego urzędu. Przewidywany termin  poinformowania  kandydatów  o dopuszczeniu do II etapu postępowania konkursowego określono na 18 października 2018 r.

Komisja konkursowa

W skład komisji wejdą dwaj radni Rady Miejskiej w Przasnyszu wskazani przez radę, dwaj pracownicy urzędu miasta wskazani przez burmistrza oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych prowadzących działalność kulturalną na terenie miasta, wskazany przez te organizacje. Imienny skład komisji określony zostanie przez burmistrza odrębnym zarządzeniem. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone także w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata. W jej posiedzeniu może wziąć udział co najmniej 2/3 członków komisji.

Zasady konkursu

Każdy z członków komisji konkursowej dokona oceny kwalifikacji kandydatów oraz przedstawionej przez nich koncepcji pracy na stanowisku dyrektora przyznając punkty w skali od 1 do 5. Wybrany zostanie kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. Przewodniczący komisji przedstawi wyniki konkursu burmistrzowi Przasnysza, a kandydatom nie wcześniej niż w dniu następującym po jego rozstrzygnięciu. W   razie   stwierdzenia   nieprzydatności   na   stanowisku   dyrektora   wszystkich   kandydatów   przez komisję, konkurs pozostanie nierozstrzygnięty.

Informacja   o   wynikach   konkursu   zostanie   umieszczona   na   stronie BIP urzędu miasta oraz na  tablicy ogłoszeń.

 Małgorzata Jabłońska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments