Gmina Krasne. Dobiega końca budowa ujęcia oraz stacji uzdatniania wody w Pęczkach – Kozłowie za niemal 4,4 mln zł

Wysiłki zmierzające do budowy dodatkowego ujęcia wody dla gminy Krasne podjęto jeszcze 2015 roku. Plany zyskały możliwość realizacji w 2021 r., kiedy gmina pozyskała potrzebne do przeprowadzenia inwestycji środki zewnętrzne, dzięki którym trwa budowa ujęcia wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Pęczki-Kozłowo, która już w maju 2023 r., usprawni system dostarczania wody do mieszkańców.

 

System zaopatrzenia w wodę gminy Krasne oparty jest na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Mosaki. Znajdują się tu dwie studnie, budynek stacji oraz dwa zbiorniki wyrównawcze wody czystej. Istniejąca SUW została wybudowana w 1988 r.

Choć w 2012 r. dokonano częściowej przebudowy urządzeń polegającej na demontażu układu hydroforowego i montażu zestawu pompowo – hydroforowego tłoczącego wodę do sieci wodociągowej, zaobserwowano okresowe nadmierne spadki ciśnienia wody w wodociągu gminnym. Występują one głównie w okresie letnim i są spowodowane zwiększonym zużyciem wody wodociągowej.

 

Okresowy brak odpowiedniego ciśnienia wody oraz dynamiczny rozwój gospodarstw wielkotowarowych wymusił plan budowy ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody.

W odpowiedzi na te potrzeby, w 2015 roku przyjęto koncepcję przebudowy systemu wodociągowego, polegającą na budowie ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Pęczki-Kozłowo, która współpracować będzie z istniejącą SUW Mosaki. Koncepcja zakładała również dostosowanie istniejącej sieci wodociągowej do nowej pracy poprzez budowę połączeń z siecią wodociągową przed i za pompownią w miejscowości Żbiki-Gawronki. Połączenia te będą działać wówczas, gdy ciśnienie w sieci wodociągowej za pompownią spadnie w wyniku nadmiernego poboru wody lub pompownia ulegnie awarii.

W 2017 r. wykonane zostały 2 otwory studzienne na potrzeby nowego ujęcia wody, a w 2018 r. wykonano niezbędną dokumentację techniczną stacji uzdatniania wody. Nadal pozostawała jednak otwarta kwestia pozyskania środków zewnętrznych na przeprowadzenie potężnej inwestycji.

Wysiłki przyniosły efekt w 2021 r. kiedy podpisano umowę o z Samorządem Województwa Mazowieckiego, obejmującą przyznanie gminie Krasne środków w wysokości 2.000.000,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo samorząd Krasnego otrzymał promesę w wysokości 1.700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Inwestycja za niemal 4,4 mln zł zapewni odpowiednie ciśnienie wody

Trwające wiele lat plany zwieńczono 31 marca 2022 r., kiedy w Urzędzie Gminy Krasne podpisano z wykonawcą umowę na realizację inwestycji służącej poprawie gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Wartość zadania wynosi 4.388.503,78 zł.

Budowa obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne budowy stacji uzdatniania wody wraz z niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania obiektami oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na ternie gminy Krasne:

 • montaż obudów istniejących studni nr 1 i nr 2 wraz z armaturą,
 • montaż pomp w istniejących studniach nr 1 i nr 2,
 • budowę parterowego budynku o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczonego o powierzchni zabudowy 122,2 m2,
 • wyposażenie budynku stacji uzdatniania wody w urządzenia i instalacje sanitarne do uzdatniania i pompowania wody;
 • instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i wentylacyjne w budynku SUW;
 • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej;
 • budowę neutralizatora podchlorynu sodu;
 • budowę zbiornika ścieków sanitarnych;
 • budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 167 m łączącego projektowaną SUW z istniejącą siecią wodociągową,
 • międzyobiektowe rurociągi wody czystej i kanalizacji;
 • budowę trzykomorowego odstojnika popłuczyn;
 • budowę odpływu wód popłucznych z odstojnika popłuczyn;
 • budowę wylotu wód popłucznych do rzeki;
 • linie kablowe na terenie działki stacji uzdatniania wody oraz instalacje wewnętrzne w istniejącym budynku wraz z rozdzielniami;
 • elementy zagospodarowania terenu jak nawierzchnie umocnione dróg, chodników i opasek, ogrodzenie;
 • budowa sieci wodociągowej rozdzielczej (bajpasy) o długości 978 m i 1795 m.

 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania ustalony został w umowie na 30 kwietnia 2023 r. Jak zaznacza gmina, obecnie prace inwestycyjne realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie przewiduje się przesunięcia terminu oddania SUW do użytku.

 

 

 

M.Jabłońska

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments