Zaproszenie dla wystawców na VI Przasnyski Jarmark Staropolski.

Burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk zaprasza rękodzielników, twórców ludowych, rzemieślników, malarzy, rzeźbiarzy, producentów potraw regionalnych oraz wszystkie osoby chcące wystawić swoje prace i produkty na sprzedaż do zgłaszania udziału w Szóstym Przasnyskim Jarmarku Staropolskim.

 

REGULAMIN  PRZASNYSKIEGO JARMARKU STAROPOLSKIEGO

Z RODZINĄ KOSTKÓW W TLE

 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Organizatorem Szóstego Przasnyskiego Jarmarku Staropolskiego w Przasnyszu, zwanego w dalszej części Jarmarkiem jest Miasto Przasnysz.
  2. Termin Jarmarku w roku 2018 wyznacza się na sobotę, 19 maja w godzinach  13.00 – 20.00.
  3. Miejscem odbywania się Jarmarku jest Park miejski im. Tadeusza Kościuszki w Przasnyszu.
  4. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich wystawców Jarmarku.
  5. Przesłanie  wypełnionego zgłoszenia oznacza  akceptację  niniejszego Regulaminu.
  6. We wszystkich kwestiach związanych z Jarmarkiem należy kontaktować się  z koordynatorem Jarmarku – panią Martą Przewodowską, telefon: 29 756 49 27,     e- mail: marta.przewodowska@przasnysz.um.gov.pl lub rpm@przasnysz.um.gov.pl

 

 §2.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnictwo w Jarmarku jest całkowicie bezpłatne (dotyczy osób, które nie będą korzystały z dostępu do prądu).

2. Opłata za prąd do uzgodnienia z dostawcą.

3. Rekrutację do udziału w Jarmarku prowadzi Organizator.

4. Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności handlowej podczas Jarmarku w charakterze Wystawców, zobowiązane są do wypełnienia „Formularza zgłoszenia”, który jest dostępny na stronie internetowej www.przasnysz.um.gov.pl oraz  w wersji tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miasta Przasnysz, ul. J. Kilińskiego 2,   II piętro, pokój nr 44.

5.  Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

> pocztą elektroniczną na adres: rpm@przasnysz.um.gov.pl,

> osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Przasnyszu, ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, pokój nr 44.

6. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w Jarmarku przyjmowane są od 4 do 14 maja 2018 r. do godz. 15:30

7. Podczas Jarmarku Organizator dopuszcza prowadzenie usług gastronomicznych oraz handel (np. wyrobami regionalnymi, rękodziełem, rzeźbami, obrazami, ceramiką artystyczną, wikliną, kwiatami, ozdobami, pamiątkami, wyrobami cukierniczymi i piekarniczymi, słodyczami, zabawkami, balonami itp.).

8. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru asortymentu zgodnego z charakterem Jarmarku, według jego oceny.

9. Nie dopuszcza się handlu towarami, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

10. Wystawca nabywa prawo udziału w Jarmarku po złożeniu „Formularza zgłoszeniowego na Szósty Przasnyski Jarmark Staropolski w Przasnyszu 2018” i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez Organizatora.

11. Zgłoszenie uczestnictwa dokonane po terminie będzie rozpatrywane w miarę dostępności miejsc.

12. Organizatorzy rozpatrują zgłoszenia biorąc pod uwagę asortyment, termin otrzymania  zgłoszenia, możliwości lokalizacyjne oraz dostępność miejsc.

13. O rozmieszczeniu stoisk Wystawców decydują Organizatorzy.

14.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w Jarmarku (np. z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym, wyczerpania możliwości lokalizacyjnych).

15.Wystawca w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Jarmarku ma obowiązek  poinformowania o tym Organizatora na minimum trzy dni przed wydarzeniem.

 

§3.

STOISKA WYSTAWIENNICZE

 

1. W czasie Jarmarku Organizator wyznacza obszar (miejsce), który dany Wystawca może zagospodarować na czas trwania Jarmarku.

2. Organizator w dzień Jarmarku udostępni miejsce Wystawcom już od godziny 9.00  w celu rozstawienia stanowisk ekspozycyjnych i handlowych (oficjalne otwarcie Jarmarku ok.13:00,  planowane zakończenie godz. 20.00)

3. Stoiska zostaną zlokalizowane w Parku miejskim w Przasnyszu na terenie utwardzonym (aleje, parking) bez możliwości wbicia w podłoże umocnień do namiotów.

4. Po stronie Wystawcy jest aranżacja stoiska i jego wyposażenie: materiały reklamowe, namiot, krzesła, stoły, przedłużacze (jeśli jest niezbędny).

5. Demontaż stoiska następuje w dniu Jarmarku po jego zakończeniu.

 

 

§4.

OBOWIĄZKI I PRAWA WYSTAWCY/ORGANIZATORA

1. Wystawcy/osoby reprezentujące Wystawcę wyrażają zgodę na zamieszczanie ich wizerunku (zdjęcia wykonywane podczas wydarzenia) w związku z publikacjami nt. wydarzenia i relacjami na stronach internetowych.

2. Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia, licencje i inne leżą w gestii Wystawcy.

3. Po zakończeniu Jarmarku Wystawcy zobowiązują się do posprzątania swoich obszarów ekspozycji.

4. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania poleceń porządkowych Organizatora.

 

§5.

BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Każda osoba przebywająca na terenie Jarmarku jest obowiązana do przestrzegania niniejszego  regulaminu, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na stoiskach oraz za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.

3. Zabronione jest wnoszenie na teren Jarmarku petard, sztucznych ogni oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających.

 

 

§6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy zastrzegają sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu Jarmarku.

 

 

 Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

Skomentuj artykuł

avatar