NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE PFRON – AKTYWNY SAMORZĄD 2013

Powiat Przasnyski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu zapraszają do ubiegania się w roku 2013 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd. Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Dofinansowania realizowane w roku 2013

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Środki stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dysponentem środków jest Powiat Przasnyski, natomiast jego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnysz, które będzie zawierało umowy z indywidualnymi osobami niepełnosprawnymi. Wnioski w ramach poszczególnych obszarów programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html

Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz (budynek Starostwa Powiatowego w Przasnyszu, parter pokój nr 31).

Terminy przyjmowania wniosków:

1. Moduł I – wnioski przyjmowane będą,  w trybie ciągłym od 30.04.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.

2. Moduł II (dawny STUDENT) – wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:

I termin od dnia 30.04.2013 r. do dnia 31.05.2013 r.

II termin od 01.06.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie www.pcpr-przasnysz.pl w zakładce po lewej stronie, pod nazwą Aktywny samorząd rok 2013.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Przasnyszu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments