MOPS Przasnysz: Konkurs na usługi opiekuńcze


Burmistrz Przasnysza

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),  art. 11 ust. 2, art. 13 ust. i art. 14ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia  realizacji zadaniapublicznego Miasta w 2014 roku, w zakresie pomocy społecznej.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego   zadania.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji. Zadaniem pomocy społecznej objętej konkursem jest zapewnienie usług opiekuńczych świadczonych w domach podopiecznych zamieszkujących na terenie miasta Przasnysza osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Szczegółowy opis zadania zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego – 240.000 zł

Ustala się:

      –  średniomiesięczną liczbę osób wymagających usług opiekuńczych  – 36

      –  średniomiesięczną liczbę godzin – 1934

      –  średniomiesięczną ilość osób wymagających pomocy sąsiedzkiej  – 10 

Podstawą przyznania usług opiekuńczych jest decyzja administracyjna, wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. W decyzjach ustalona będzie liczba godzin, okres świadczenia usługi oraz odpłatność usługobiorców.

II.  Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

–          ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr  234 poz. 1536 ze zm),

–          ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

–          ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)

2. Przyznanie dotacji na realizację projektu w ramach zadania nastąpi na podstawie umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr  234, poz. 1536 ze zm ).

3.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu projektu.

5. Postępowanie konkursowe jest ważne, jeżeli na konkurs zostanie złożona co najmniej jedna oferta.

6. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

III.  Termin realizacji zadania

Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

IV. Warunki realizacji zadani

1.       Zadanie musi byś realizowane na rzecz Miasta Przasnysza i jego mieszkańców.

2.      Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadania będą każdorazowo określone w umowie.

3.      Działania, których realizację należy uwzględnić przy planowaniu zadania (pkt III 8 oferty):

– informacje i promocja,

– kompleksowa obsługa organizacyjno-techniczna planowanego przedsięwzięcia,

– prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania publicznego wybranym w sposób zapewniający jawność
  i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym
  w art. 3 ust. 3 ustawy, niebędącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części zadania musi być wskazana w pkt V. 4. oferty Informacja, czy oferent/oferenci przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Podmioty realizujące zadanie zobowiązują się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej podmiotu, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę i przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie finansowania realizacji zadania przez miasto Przasnysz. Informacja o finansowaniu zadania przez miasto winna mieć postać herbu wraz z napisem „Projekt finansowany przez Miasto Przasnysz”. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

     – kadrę,

     – specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami,

     – bazę lokalową ( własną lub potwierdzoną umową np. najmu/użyczenia)umożliwiającą realizację zadania,

     – prowadzenie dokumentację z realizacji zadania.

 1. Kalkulacja kosztów realizacji zadania powinna obejmować wyłącznie koszty ponoszone przez organizatora w związku z przystąpieniem do realizacji danego zadania.
 2.  Zasoby rzeczowe oferenta/oferentówprzewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania powinny być opisane w pkt. V. 2 oferty. Wycena ich wartości nie może być ujęta w pkt. IV oferty.
 3. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania zapisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz.957 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.).

V.  Termin i warunki składania ofert

1.      Termin składania ofert wyznacza się od dnia 13 grudnia 2013 roku do godz. 1000.Oferty należy składać osobiście lub listownie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój numer 43. W przypadku złożenia oferty listownie decyduje data wpływu oferty do kancelarii. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

2.      Oferty należy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Przasnyszu pod adresem www.bip.przasnysz.um.gov.pl

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem ,,Konkurs ofert na zadanie publiczne Miasta Przasnysz w zakresie pomocy społecznej w 2014 roku.

VI. Wymagana dokumentacja

 Dokumenty podstawowe:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Pouczenie:

1.       Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

2.       Wszystkie pola oferty powinny  zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”.

3.       W dokumencie nie wolno  dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami.

4.       W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru.

2. Do oferty należy dołączyć:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty potwierdzające status prawny oferenta(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

2) aktualny statut lub inny dokument określający zakres działania oferenta.

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

4) oświadczenie oferenta według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

5)  wypełniony formularz „Wykaz osób przy udziale których oferent zamierza wykonać zadanie” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:

1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

2. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony czytelnie, powinien podawać pełne imię i nazwisko z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Złożenie  oferty  nie   jest  równoznaczne   z   zapewnieniem   przyznania   dotacji  lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

  Dokumenty składane w przypadku otrzymania dotacji

Oferent zobowiązany jest w terminie do 5 dni od daty otrzymania, od pracownika urzędu, informacji o przyznaniu dotacji, dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:

–   oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji;

–  zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, stanowiący załącznik do umowy; jeśli  dotyczy (druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Przasnyszu pod adresem www.bip.przasnysz.um.gov.pl)

– zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, stanowiący załącznik do umowy; jeśli dotyczy, druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Przasnyszu pod adresem www.bip.przasnysz.um.gov.pl

VII. Termin i tryb wyboru oferty

1.      Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie oceny formalnej złożonych
ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale V I VI niniejszego ogłoszenia, nastąpi
w obecności co najmniej dwóch pracowników, upoważnionych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

2.      Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr  234, poz. 1536 ze zm) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia, dokona Komisja
konkursowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Przasnysza.

3.      Po analizie złożonych ofert Komisja Konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru
ofert Burmistrzowi Przasnysza.

4.      Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrza Przasnysza w drodze zarządzenia,nie później niż w ciągu 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

5.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej  w Biuletynie Informacji   Publicznej,   na   tablicy   ogłoszeń oraz na stronie internetowejmiasta.

6.      Decyzję o odrzuceniu, wyborze oferty, przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Przasnysza po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

7.      Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8.      Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty
będą wyłonione w drodze konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej
oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.

9.      Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny, przesunięcie terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

10.  W przypadku nie złożenia żadnej oferty do konkursu bądź gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie, konkurs ofert zostaje unieważniony.

11.  Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

12.  Informacje o ogłoszonym konkursie uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej, ul.Św. Stanisława Kostki 5, pokój 43 lub pod nr telefonu 29 752 28 83.

VIII. Kryteria stosowane przy wyborze ofert

1.   Kryteria formalne:

1. Oceny formalnej ofert dokonują pracownicy, wskazani przez Dyrektora MOPS, na podstawie karty oceny formalnej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

2. Ocena formalna składać się będzie z dwóch etapów. Etap I  – ocena formalne wg kryteriów, których niespełnienie co najmniej jednego skutkuje automatycznym odrzuceniem ofert. Etap II – ocena formalna z możliwością uzupełnienia braków formalnych ofert.

3. Kryteria formalne obowiązujące w I Etapie:

1)           oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

2)           oferta złożona przez podmiot uprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, do wzięcia udziału w konkursie;

3)           oferta złożona na druku wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;

4)           oferta dotyczy zadania, które jest objęte celami statutowymi organizacji składającej  ofertę

5)           oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

6)         formularz „Wykaz osób przy udziale których oferent zamierza wykonać zadanie”

4. Kryteria formalne obowiązujące w II Etapie:

1) Nazwa rodzaju zadania wskazana  zgodnie  z rodzajem zadania podanym w ogłoszeniu    (nazwa zadania znajduje się na stronie tytułowej).

2)Oferta została podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/przedstawicieli oferenta (oferentów)

3) Oferta zawiera wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną/-e osobę/ -y.) w tym:

a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c) statut organizacji,

4) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę  niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

5) Termin realizacji zadania wskazany w ofercie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie

6) Oferta jest wypełniona we wszystkich rubrykach

7) Oferta nie zawiera błędów rachunkowych

8) Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dotacji określonej w ogłoszeniu o konkursie.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych II etapu, oferent jest zobowiązany w wyznaczonym terminie do usunięcia.

6. W przypadku uzupełnienia braków formalnych w przewidzianym terminie, oferta kierowana jest do oceny merytorycznej. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, oferta odpada na etapie oceny formalnej
7. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert komisja sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne oraz listę ofert niespełniających wymogów formalnych.
8. Oferty spełniające wszystkie kryteria formalne etapu I i II kierowane są na posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej pod względem merytorycznym złożone oferty na realizację zadań w ramach konkursu ofert.

Kryteria merytoryczne:

1. Oceny merytorycznej ofert dokonuje powołana Komisja Konkursowa na podstawie karty oceny merytorycznej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

2. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1362 ze zm.) – od 0 pkt do 10 pkt,

2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – od 0 pkt do 10 pkt,

3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne – od 0 pkt do 10 pkt,

4) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – od 0 pkt do 10 pkt,

5) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – od 0 pkt do 10 pkt..

3.Oferta, która w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej uzyska mniej niż 35 punktów zostanie odrzucona.

4. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust.1 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez  Burmistrza Przasnysza w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w rok poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

Wysokość dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w okresie od  1.01. 2013r. do 31.12. 2013r. wynosi 240.000 zł. Dotację otrzymały dwa stowarzyszenia:

Polski Czerwony Krzyż  –  kwota 142.740 zł

– Polski Komitet Pomocy Społecznej  – kwota 97.260 zł

 


Załączniki do ogłoszenia konkursowego:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments