Drogi lokalne w 2014 roku: wstępna lista rankingowa

183 projekty złożone przez samorządy do wojewody mazowieckiego znalazły się na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na 2014 rok w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo Dostępność – Rozwój”. Wnioskodawcy mogą zgłaszać zastrzeżenia do 14 listopada 2013 r. (decyduje data wpływu). W wyniku zmian wprowadzonych do programu przez Radę Ministrów, kwota dofinansowania rządowego dla województwa mazowieckiego została zmniejszona do 24,1 mln zł, a powiaty będą mogły skorzystać z dotacji tylko na jedno zadanie.

Na wstępnej liście rankingowej znalazło się 55 projektów powiatowych i 128 gminnych. Obejmują one łącznie 415 km dróg. 19 zadań z największą punktacją na liście rankingowej ma szansę na dofinansowanie rządowe. W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na 2014 rok wpłynęło do wojewody mazowieckiego 195 wniosków. 12 z nich nie spełniło wymogów formalnych. Komisja przy wojewodzie oceniała projekty według następujących kryteriów:

  • wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (0-10 punktów),
  • znaczenie inwestycji dla rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na terenie województwa (0-7 punktów),
  • współpraca jednostek oraz innych podmiotów przy realizacji inwestycji – partnerstwo rzeczowe i finansowe (0-5 punktów),
  • znaczenie dla odbudowy i przywrócenia funkcji komunikacyjnej dróg zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej (0-5 punktów),
  • znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich (0-5 punktów),
  • wpływ inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz przedsiębiorstw i zakładów pracy o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnej, sprzyjający podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności tych ośrodków oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. (0-3 punkty),
  • wpływ inwestycji na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli. (0-2 punkty),
  • wpływ realizacji inwestycji na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez nie usług i podniesienie efektywności realizacji zadań publicznych m.in. w obszarze ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej (0-3 punkty).

Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez członków komisji. Maksymalnie wniosek mógł otrzymać 40 punktów. Do 29 listopada wojewoda przedstawi ministrowi administracji i cyfryzacji do zatwierdzenia listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

 „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” ukierunkowany jest na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej infrastruktury drogowej. Stanowi kontynuację „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Na przebudowę, budowę oraz remonty dróg w 2013 roku dla województwa mazowieckiego przeznaczono kwotę ponad 48 mln zł. Podczas czterech wcześniejszych edycji programu na Mazowszu zmodernizowano/wybudowano ponad 870 km dróg. Wojewoda na 262 inwestycje przekazał w ramach dotacji sumie ok. 260 mln zł.

Samorządy mogą liczyć na wsparcie z budżetu państwa w wysokości do 50 proc. wartości projektu.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments