Więcej pieniędzy dla Przasnysza. Ma się tym zająć nowy wydział.

W kampanii wyborczej Łukasza Chrostowskiego padła obietnica powołania do życia nowego wydziału, który miałby na celu zminimalizowanie wydatków z budżetu miasta na rzecz czerpania pieniędzy z zewnętrznych źródeł. Obietnica weszła w życie wraz z powołaniem wydziału o zupełnie nowych kompetencjach oraz zespołu ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz innych funduszy na realizację zadań miasta Przasnysz.

Nasze miasto idzie w ślady Ciechanowa, któremu podobne rozwiązanie zapewniło skokowy rozwój oraz olbrzymie środki ze źródeł krajowych i europejskich. Dość powiedzieć, że skuteczność prezydenta Krzysztofa Kosińskiego oraz prężne działanie ciechanowskiego Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych oraz Działań Strategicznych zapewniło miastu nad rzeką Łydynią absolutną palmę pierwszeństwa w regionie w dziedzinie pozyskiwania  funduszy zasilających kasę miasta.

W czasie poprzedniej kadencji budżet naszego południowego sąsiada zasiliły aż 82 miliony złotych pochodzące z Unii Europejskiej. Urząd Miasta Przasnysz w tym samym czasie znalazł się  w ogonie regionu, pozyskując niemal trzykrotnie mniej funduszy unijnych od Makowa Mazowieckiego, któremu udało się uzyskać ze wspólnoty przeszło 12 milionów zł. Ten niekorzystny dla przasnyszan stan rzeczy ma zmienić modyfikacja Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Przasnysz, który 15 stycznia 2019 r został wprowadzony zarządzeniem burmistrza Łukasza Chrostowskiego. Na tym jednak nie koniec, ponieważ 28 stycznia burmistrz powołał również nowy zespół ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych oraz innych funduszy na realizację zadań miasta.

Nowy wydział oraz zespół mają odmienić inwestycyjną przyszłość grodu nad Węgierką

Nowa komórka urzędu miasta powstała w wyniku przekształcenia wcześniejszego Wydziału Inwestycji Miejskich. Nosi teraz nazwę: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, a w jego skład wejdzie 6 etatów. Prócz zmiany nazwy wydział zyskał nowe kompetencje i zadania.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ jak poinformował nas radca prawny urzędu miasta – Burmistrz dokonał również powołania zespołu zadaniowego do pozyskiwania środków zewnętrznych. Jego obowiązkiem będzie monitorowanie programów i aplikowanie o środki – mówi Łukasz Machałowski. Co ważne, będzie to zespół zadaniowy, który nie wygeneruje dodatkowych kosztów osobowych.

Liczymy, że zarówno wydział, jak i nowy zespół, dziarsko zabiorą się do pracy, zapewniając naszemu miastu pieniądze na rozwój, remonty, budowę ulic, zieleń oraz kulturę.

Do nowych kompetencji Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych należy prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji własnych miasta, inwestycji współfinansowanych przez miasto i podejmowanie strategicznych działań rozwojowych, a w szczególności:

1) prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem możliwości wykorzystania ich na terenie miasta oraz przedkładanie informacji z tego zakresu Burmistrzowi, komórkom organizacyjnym urzędu oraz jednostkom organizacyjnym miasta,

2) przygotowywanie informacji do wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych ze środków pozabudżetowych, w tym środków UE,

3) nadzorowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

4) zapewnienie zgodności realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami,

5) rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym wykonywanie, monitorowanie, kontrola i sprawozdawczość.

6) monitoring realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Przasnysz na lata 2016-2022 oraz miejskich programów operacyjnych przy współudziale komórek Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,

7) koordynacja prac nad opracowywaniem i aktualizacją programów rozwojowych Miasta,

8) działania w zakresie informacji i promocji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Przasnysz na lata 2016-2020,

9) analiza tendencji rozwojowych na rynku lokalnym i regionalnym oraz monitorowanie procesów gospodarczych,

10) inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowy zespół został powołany do życia 28 stycznia. Do jego zadań należy w szczególności:

1) bieżące monitorowanie dostępnych funduszy mogących finansować zadania realizowane przez Gminę Miasto Przasnysz w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy członków zespołu.

2) pozyskiwanie informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pozabudżetowe.

3) koordynacja działań Urzędu w zakresie: a. wyboru projektów do realizacji ubiegających się o wsparcie finansowe, b. organizacji przygotowania i realizacji projektów, c. wnioskowania o zabezpieczenie udziału własnego niezbędnego do realizowanych projektów.

4) monitorowanie, gromadzenie danych i przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu Gminy Miasta Przasnysz.

5) docieranie z informacją o ogłoszonych konkursach i programach do osób i podmiotów, które mogą być nią zainteresowane oraz udzielanie informacji na temat funduszy pozabudżetowych.

W skład zespołu weszli:

1) Agnieszka Mikołajewska – Przewodniczący,

2) Jarosław Szmulski – Zastępca Przewodniczącego,

3) Hubert Kwiatkowski – członek,

4) Cezary Świderski – Sekretarz,

5) Iwona Domańska – członek,

6) Łukasz Machałowski – członek,

7) Barbara Chodkowska – członek.


M. Jabłońska


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments