Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję  XXXIII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 21 czerwca 2013r.   o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji Rady Powiatu.
 4. 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2013,

5.3  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok,

5.4  udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2012r.,

5.5  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

5.6  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie – Miasto Przasnysz,

5.7  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

5.8  wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

5.9  wyrażenia zgody na wydzierżawienie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

5.10     przyjęcia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,

5.11     wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości do celów lotniczych dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Przasnyszu,

5.12     ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego,

5.13     upoważnienia Zarządu Powiatu Przasnyskiego do podjęcia działań niezbędnych dla określenia zasad partnerstwa publiczno – prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zadania o nazwie „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz”,

5.14     upoważnienia Zarządu Powiatu Przasnyskiego do podjęcia działań niezbędnych dla określenia zasad partnerstwa publiczno – prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zadania o nazwie  „Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zdziwóju Nowym” lub „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zdziwóju Nowym”,

5.15     upoważnienia Zarządu Powiatu Przasnyskiego do  przeprowadzenia  procedur prawno-organizacyjnych związanych z wyborem Partnera Prywatnego dla przedsięwzięć polegających na budowie instalacji do wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej i energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii do obiektów publicznych powiatu,

5.16     utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia „Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie”,

5.17     określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Przasnyskiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Przasnyski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników,

5.18     określenia stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Przasnyskiego, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Przasnyski,

5.19     przystąpienia do realizacji projektu pt. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa,

5.20     przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w ramach Priorytetu IX, działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

 1. 1. Przyjęcie „Analizy sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za rok 2012”.
 2. 2. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012r. w porównaniu do roku 2011 na terenie KPP w Przasnyszu”.
 3. 3. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu przasnyskiego”.
 4. 4. Interpelacje i zapytania.
 5. 5. Wnioski i oświadczenia.
 6. 6. Zakończenie sesji.

Z poważaniem

Marek Walędziak

Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments