OGŁOSZENIE O KONKURSIE W SĄDZIE REJONOWYM W PRZASNYSZU

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE W  SĄDZIE  REJONOWYM W PRZASNYSZU

Prezes Sądu Rejonowego w  Przasnyszu

ogłasza konkurs w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz ul.  Świerkowa 7, zarejestrowany pod numerem Adm 110-3 /13

– na jedno  wolne stanowisko Asystenta Sędziego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konkurs  na kandydata na stanowisko asystenta sędziego jest przeprowadzany w formie pisemnej, trwa  90 minut.

Konkurs odbędzie się w  dniu 24 kwietnia  2013 roku o godz. 10.00 w  siedzibie  tutejszego Sądu  i składać się będzie z dwóch części :

1)      testu obejmującego  36 pytań z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz postępowania karnego i postępowania cywilnego;

2)      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym  z zakresu  postępowania karnego i postępowania cywilnego.

Na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony  ten, kto:

1.      jest obywatelem Rzeczypospolitej  Polskiej i korzysta  z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2.      jest nieskazitelnego charakteru,

3.      ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne  uznane w Polsce,

4.      ukończył 24 lata,

5.      ukończył aplikację ogólną prowadzoną  przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Warunek określony w pkt. 5 spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie  ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury/ Dz.U.2009.26.157  z późn. zmianami/ była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego, oraz osoba,  która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2)      Życiorys i informację o przebiegu  kariery zawodowej;

3)      Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenia o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim  lub radcowskim;

4)      Oświadczenie, o którym mowa w art.155a§ 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych;

5)      3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Ponadto do zgłoszenia Kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje  i osiągnięcia.

Termin składania przez kandydatów zgłoszeń i dokumentów upływa w dniu

2 kwietnia  2013 roku.

Miejsce składania dokumentów:

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

ul. Świerkowa 7

06-300 Przasnysz

Oddział Administracyjny,

II piętro, pokój 249

z dopiskiem „konkurs na stanowisko asystenta sędziego”

Zgłoszenie może także nastąpić   za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku przesyłania   dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę  stempla pocztowego.

            Lista osób dopuszczonych do konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu na tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego w Przasnyszu, oraz na stronie internetowej sądu –  www.przasnysz.sr.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Przasnyszu lub telefonicznie pod numerem telefonu 29  752 13 91.

 PREZES

 Sądu Rejonowego w Przasnyszu

 Mirosław  Bielski

Załącznik

Zarządzenie


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.