Porządek obrad XXXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 26 września 2013r. o godz. 14.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z  XXXVI sesji Rady Powiatu.
 4. 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2013,

5.3  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie-Miasto Przasnysz,

5.4  zmiany uchwały Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie  wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania  i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski,

5.5  uchylenia uchwał Rady Powiatu Przasnyskiego dotyczących powierzenia gminie Jednorożec zarządzania publiczną drogą powiatową,

5.6  upoważnienia Zarządu Powiatu Przasnyskiego do przeprowadzenia procedury prawno – organizacyjnej związanej z wyborem Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Zdziwoju Nowym,

5.7  upoważnienia Zarządu Powiatu Przasnyskiego do przeprowadzenia procedury prawno – organizacyjnej związanej z wyborem Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zadania o nazwie „Mazowiecki Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Przasnysz”.

 1. 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.
 2. 2. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.
 3. 3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu za I półrocze 2013r.
 4. 4. Interpelacje i zapytania.
 5. 5. Wnioski i oświadczenia.
 6. 6. Zakończenie sesji.

Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments