Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich

Marszałek Adam Struzik wziął udział w XIV Kongresie Gmin Wiejskich RP. Spotkanie samorządowców odbyło się w Centrum Konferencyjnym Hotelu Narvil w Serocku.

Głównym przesłaniem spotkania było określenie perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w najbliższych latach, szczególnie w kontekście możliwego wsparcia z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Dyskutując o rozwoju obszarów wiejskich podkreślono potrzebę wypracowania specyficznych rozwiązań dla gmin, których celem jest minimalizowanie marginalizacji społeczności wiejskich, zrównoważenie poziomu życia oraz podniesienie potencjału i możliwości mieszkańców wsi. Debata była bardzo istotna ze względu na wyzwania jakie stoją przed polską wsią. Rozmawiano również o działaniach wspierających rozwój i realizację zadań gmin wiejskich.

Głos w debacie na temat finansowania inwestycji na obszarach wiejskich w perspektywie 2014–2020 zabrał marszałek Adam Struzik jako przedstawiciel samorządu województwa, ale również wiceprzewodniczący Związku Województw RP. Zaznaczył, że fundusze pozyskane w ramach PROW 2007–2013 znacząco wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich Z ich pomocą powstały m.in. nowe lub zmodernizowano istniejące sieci wodno-kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków. Dokonano wielu inwestycji melioracyjnych. Ponadto środki, które napłynęły na obszary wiejskie w okresie obecnego programowania przyczyniły się do poprawy warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu.

Jako cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 marszałek wymienił: poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

– Inwestycje realizowane w ramach PROW 2014–2020 mają nie tylko zwiększyć przedsiębiorczość wśród rolników, ale również zachęcić ich do podejmowania działalności pozarolniczej – podkreślił marszałek. – Środki pozyskane przez gminy wiejskie oraz wiejsko-miejskie w latach 2014–2020 mają być kontynuacją pozytywnych przemian zapoczątkowanych w poprzednich okresach programowych – dodał.

Kongresy Gmin Wiejskich RP są od czternastu lat największymi w kraju, prestiżowymi spotkaniami przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W trakcie debat uczestnicy rozmawiają o działaniach wspierających rozwój i realizację zadań gmin wiejskich, wymieniając się doświadczeniami oraz sugestiami rozwiązań w danym obszarze tematycznym.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments