MOPS Przasnysz: Bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W Ministerstwie Pracy odbyło się spotkanie poświęcone zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

– Spotkaliśmy się dziś, by w gronie ekspertów podjąć trudny temat bezpieczeństwa w służbach społecznych – powiedział sekretarz stanu w MPiPS Jarosław Duda, otwierając spotkanie. – Pracownicy socjalni, wypełniając swoją misję, muszą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Zdaniem wiceministra Dudy w ostatnim czasie wzrosła liczba ataków na pracowników socjalnych. Dlatego ministerstwo zorganizowało to spotkanie. Udział w nim wzięli przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „RAZEM”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” oraz Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

Dyskutowano nad zmianami w prawie, które zwiększyłyby bezpieczeństwo pracowników socjalnych. Zastanawiano się nad rozwiązaniami organizacyjnymi oraz środkami bezpieczeństwa, jakie należy zastosować, aby pracownicy socjalni mniej ryzykowali, wykonując swoje obowiązki służbowe w siedzibie instytucji oraz odwiedzając podopiecznych.

W związku z pojawiającymi się zagrożeniami minister pracy i politki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował pismo do Komendanta Głównego Policji. Zaapelował  w nim o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników socjalnych, m.in. poprzez organizowanie szkoleń, uczących jak należy radzić sobie w trudnych sytuacjach. Zwrócił się też do wójtów i burmistrzów o pomoc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa wykonującym swoje obowiązki pracownikom pomocy społecznej.

Na spotkaniu omawiano postulaty Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych. Proponują oni m.in. uzupełnienie ustawy o pomocy społecznej o obowiązek pomocy policji i dostosowanie pomieszczeń w ośrodkach przez wyodrębnienie pokojów służących przyjmowaniu klientów.  Zdaniem związkowców obowiązkowe zgłaszanie organom ścigania wszystkich przejawów agresji wobec pracowników oraz zagwarantowanie pomocy psychologicznej osobom narażonym na taką agresję poprawiłoby ich sytuację.

– Dziś zaczynamy tę dyskusję – powiedziała dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka – zatem ostateczne decyzje jeszcze nie zapadną.  Musimy poznać opinię wszystkich pracowników socjalnych oraz skonsultować się z władzami samorządowymi. Dyrektor Wyrwicka zaproponowała powołanie zespołów problemowych, które będą pracować nad konkretnymi zagadnieniami.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments