Dzieje się w gminie Przasnysz! Nowe inwestycje, nowe zadania i pozyskane fundusze.

Urząd gminy Przasnysz nie próżnuje i dzieli się dobrymi dla mieszkańców informacjami. Podpisano umowy na nowe inwestycje, odebrano prace przy przebudowie świetlicy w Karwaczu, podpisano umowy na przebudowy dróg gminnych w Zakociu i od granicy gruntów Płoniawy – Sątrzaska – Krępa Stara. Rozstrzygnięto również przetargi na przebudowy dróg w Osówcu Szlacheckim i Dobrzankowo – Leszno. Pozyskano środki na kolejne zadania.

 

Dotarliśmy do najnowszego raportu z pracy między sesjami referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki odpadami w gminie Przasnysz, z którego wynika garść ciekawych dla mieszkańców informacji.

Podpisano umowy o dofinansowanie na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 

„Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie”; wysokość dofinansowania: 100 000,00 zł., środki pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020; całkowita wartość prac objętych I etapem: 255 000,00 zł. Wykonana zostanie podbudowa betonowa całego boiska z nawierzchnią poliuretanową w części przeznaczonej do gry w koszykówkę, dodatkowymi elementami będą piłkochwyty i stojak na rowery.

 

„Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”; wysokość dofinansowania: 29 908,00 zł., środki pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020; całkowita wartość zadania 59 800,00 zł. W ramach zadania posadzone zostaną drzewa i krzewy (ok. 90 szt.), wykonany zostanie trawnik i nawodnienie.

 

„Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie” – zamontowane zostaną nowe elementy placu zabaw i siłowni plenerowej;

 

„Budowa placu zabaw w Szli” – powstanie nowy plac zabaw z nawierzchnią;

 

„Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach” – zamontowane zostanie oświetlenie czerpiące energię ze słońca i wiatru;

 

„Odnowa centrum wsi Golany” – montaż oświetlenia czerpiącego energię ze słońca i wiatru, oczyszczenie stawu i wymiana trzech tablic informacyjnych;

 

„Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim” – zamontowane zostanie oświetlenie czerpiące energię ze słońca i wiatru;

 

Wartość dotacji na pięć powyższych zadań 50 000,00 zł., środki pochodzą z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020; łączna całkowita wartość zadań wynosi ok. 130 000,00 zł.

 

Podpisano umowy partnerskie:

Podpisano umowę partnerską z samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego realizacja obejmie Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie. W ramach projektu planowany jest m.in. zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tablic multimedialnych, oprogramowania, umożliwiającego prowadzenie nauki w formie zdalnej, oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów. Łączna wartość otrzymanego sprzętu wyniesie ok. 90 000,00 zł.

 

Podpisano i zrealizowano umowę na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zakupiono 35 laptopów, słuchawek, toreb na sprzęt oraz oprogramowanie. Wartość zakupionego sprzętu to 94 279,00 zł.

 

Łącznie szkoły Gminy Przasnysz otrzymały 109 szt. laptopów do zdalnej nauki w 100 % sfinansowanych z dotacji.

 

Odebrana inwestycja:

Odebrano inwestycję pn. „Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karwacz”. Koszt wykonania II etapu wyniósł: 506 430,68 zł., natomiast całkowita wartość wyniosła: 1 088 333,00 zł.; zadanie jest współfinansowane w ramach PROW 2014 – 2020 w wysokości 500 000,00 zł.; łącznie dla projektu dotacja wynosi 1 mln. zł.

 

Podpisano nowe umowy z wykonawcami:

Podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zamówienia pn. „Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli”. Wartość zamówienia: 17 000,00 zł., realizacja do 31 sierpnia 2020 r. W ramach zadania utwardzony zostanie tłuczniem teren przed świetlicą wiejską o powierzchni 500 m kw.

 

Podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie zamówienia pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach”. Wartość zamówienia: 19 606,20 zł., realizacja do 31 sierpnia 2020 r. Wykonane zostanie ogrodzenie panelowe i ułożona kostka brukowa o powierzchni 110 m kw.

 

Podpisano umowę na zadanie pn. „Ogrodzenie budynku świetlicy w Osówcu Szlacheckim”, wartość zadania 21 964,00 zł., realizacja do 31.07.2020 r.

 

Wyłoniono wykonawców i dokonano wyboru ofert:

Wyłoniono wykonawcę zadania „Remont garażu OSP w Zawadkach”, wartość zadania 23 370,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP 2020 w wysokości 20 000,00 zł. Zakres prac: wymiana drzwi garażowych, remont stropu, wentylacji, montaż opraw oświetleniowych.

 

Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej oraz podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakocie”. Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego za kwotę 84.149,22 zł brutto. (Wartość kosztorysowa 119.270,32 zł).

 

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej od granicy gruntów Płoniawy – Sątrzaska – Krępa Stara”. Wykonawcą zadania jest: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Wartość umowy wynosi 254.642,88 zł brutto. (Wartość kosztorysowa 289.066,57 zł).

 

Podpisana została umowa z wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na „Bieżącą eksploatację i konserwację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Przasnysz”. Wykonawcą zadania jest HYDROBUD Marcin Budny z Przasnysza za cenę brutto 167.280,00 zł brutto.

 

Do WFOŚ i GW w Warszawie złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz w 2020 roku”. Gminie przyznana została dotacja w wysokości 31.465,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Obecnie ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania. Termin składania ofert wyznaczony został na 17 lipca br.

 

Podpisana została umowa na „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Przasnysz i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 36 miesięcy” z Bankiem Spółdzielczym w Przasnyszu. Cena za prowadzenie obsługi wynosi zgodnie z warunkami określonymi w przetargu – 0,00 zł.

 

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Przasnysz”. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożyła firma „WTÓRNIX” z Ciechanowa. Wartość umowy wynosi 126.556,84 zł brutto. Umowa podpisana została 16 lipca br. Harmonogram odbioru ustalony zostanie z wykonawcą po zawarciu umowy.

 

Trwa montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz”; łącznie powstanie 190 solarów, 129 zestawów paneli fotowoltaicznych i 59 pomp ciepła, całkowita wartość projektu: 8 592 780,00 zł., dofinansowanie UE: 4 936 890,00 zł.;

 

Rozstrzygnięto przetargi:

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk. Cena wybranej oferty wynosi 308 071,77 zł brutto. (Wartość kosztorysowa zadania 399 867,92 zł).

 

Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Dobrzankowo – Leszno na odcinku w km 0+497,50 do km 0+ 910,00”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego za kwotę 153 498,06 zł brutto. (Wartość kosztorysowa 208 892,29 zł).

 

M. Jabłońska


 

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Matylda
Matylda
6 miesięcy temu

A kiedy będzie się coś działo w Klewkach!.Też mamy dzieci i chcemy plac zabaw i siłownię na powietrzu. Chyba władze Gminy zapomniały że ma mają taką wioskę w Gminie Przasnysz.