Znamy koszt budowy Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu.

Powiat Przasnyski 28 października 2017 roku podpisał umowę z Województwem Mazowieckim, w ramach której rozpoczął realizację inwestycji „Centrum Aktywizacji Biznesu – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych”.

W ramach niniejszej umowy pozyskano środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, przy założeniu, że całkowity koszt zadania wyniesie 7 699 999,38 zł, co przy podziale na poszczególne działania przedstawiało się następująco:

 • konkurs architektoniczny 24 273,50 zł,
 • dokumentacja techniczna 17 5000,00 zł,
 • przygotowanie przetargu 24 600,00 zł,
 • inwestor zastępczy 86 188,56 zł
 • nadzór inwestorski 144 040,38 zł,
 • nadzór autorski 3 690,00 zł,
 • audyt energetyczny 1 999,98 zł,
 • promocja projektu 24 600,00 zł,
 • studium wykonalności 15 000,00 zł
 • rezerwa na roboty nieprzewidziane 523 783,20 zł,
 • roboty termomodernizacyjne 67 650,00 zł,
 • budowa budynku wraz z wyposażeniem 6 609 173,76 zł.

Na realizację inwestycji została złożona tylko jedna oferta, firmy REMBUD, z wyceną o wartości 8 947 574,80 zł brutto, która znacznie przewyższała kwotę określoną we wniosku o dofinansowanie, czyli 6 609 173,76 zł, oraz kwotę zagwarantowaną w budżecie na wyłonienie wykonawcy robót. Różnica pomiędzy tymi wartościami to koszty niekwalifikowane, które musiałyby zostać pokryte ze środków własnych powiatu.

Rada Powiatu Przasnyskiego uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 roku, czyli w czasie sprawowania urzędu starosty przez Zenona Szczepankowskiego, zwiększyła wydatki na zadanie Centrum Aktywizacji Biznesu o kwotę 3 000 000,00 zł. W związku z tym oferta firmy REMBUD została przyjęta. Łączne nakłady inwestycyjne w budżecie powiatu na owe zadanie zwiększyły się do 10 699 999,38 zł.

W trakcie realizacji inwestycji, obecny zarząd powiatu podpisał z wykonawcą robót dwie umowy, w ramach których dokonano połączenia dachu „starego” budynku z „nową częścią” oraz dokonano termomodernizacji stropu istniejącego budynku starostwa, jak również dokonano połączenia obu obiektów budowlanych. Prace te nie były objęte podstawową umową.

W ślad za podpisanym aneksem w sierpniu 2019 roku, dokonano korekty budżetu powiatu przasnyskiego, w którym łączne nakłady finansowe na Centrum Aktywizacji Biznesu zostały ustalone na kwotę 9 800 050,28 zł, czyli mniej niż wcześniej planowano (prawie 11 mln zł).

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, cała pozyskana kwota w wysokości 7 314 999,41 zł zostanie wykorzystana.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments