Znamy inwestycje powiatu przasnyskiego, które zakończą się w 2020 roku.

Rok 2020 pod względem intensywności realizacji inwestycji zapowiada się bardzo pracowicie dla Powiatu Przasnyskiego. Wszystkie plany idą zgodnie z harmonogramem, zatem w niedługim czasie mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z zasobów nowo otwartych obiektów.

Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Centrum Aktywizacji Biznesu – remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych.

Centrum będzie wspierało pod każdym względem pracę przedsiębiorców, którzy w Przasnyszu i powiecie już funkcjonują, ale również wzmocni potencjał niezbędny dla obsługi nowych inwestorów, którzy chcą tworzyć swoje firmy w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Centrum będzie również miejscem otwartym na młodzież, seniorów, szkolenia, pozyskiwanie wiedzy i pomoc w sprawach związanych z prowadzeniem firm, rozwiązywaniem pojawiających się problemów, doradztwem, czy pozyskiwaniem środków zewnętrznych na rozwój firm prywatnych

Budynek został odebrany 10 stycznia 2020 roku, natomiast uroczyste otwarcie obiektu wraz z odsłonięciem pomnika Bronisława Matuszewskiego znajdującego się na dziedzińcu przed Starostwem Powiatowym oraz Centrum Aktywizacji Biznesu nastąpi 31 stycznia 2020 roku. Koszt inwestycji to kwota 9 800 050,28 zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych i rządowych wynosi 7 314 999,41 zł.

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Starym i Zdziwóju Nowym

Projekt zakłada stworzenie niezbędnych publicznych zasobów lokalowych dla zmiany sposobu życia mieszkańców wsi Zdziwój Stary i Zdziwój Nowy oraz miejscowości sąsiadujących. Ludność tych miejscowości została wysiedlona w całości w trakcie II wojny światowej. Cały majątek został zrównany z ziemią, a na tym miejscu powstał poligon wojskowy. Po zakończeniu wojny powracający Polacy musieli pracować jako robotnicy najemni i powoli odbudowywać swoje zagrody. Podstawowym problemem obszaru podlegającego rewitalizacji jest bezrobocie i bieda mieszkańców, którzy w poszukiwaniu dochodów emigrują za pracą do wielkich miast i za granicę kraju. Czasowa emigracja rodziców w dużej mierze odbija się na wychowaniu i wykształceniu ich dzieci, które pozostające pod opieką dziadków lub sąsiadów, często z nudów i poczucia opuszczenia wchodzą w patologiczne środowiska pogrążając swoje życiowe szanse. Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości będzie zdecydowanie przeciwdziałał takim zjawiskom. Ze względu na pełnione funkcje Inkubator będzie zajmował się: kształceniem nieletnich, osób społecznie wykluczonych i zmarginalizowanych; preinkubacją i inkubacją. Realizacja projektu przyczyni się również do wsparcia tzw. młodzieży trudnej – najczęściej opuszczonej przez rodziców, stworzy im szanse na znalezienie stałego zatrudnienia i następnie założenia rodziny. EIP będzie stanowił ofertę do gospodarczego i osiedleńczego zainteresowania również tych środowisk w miejscowościach wyludniających się, charakteryzujących dużym potencjałem naturalnym, ale malejącym potencjałem ludzkim. Dzięki Inkubatorowi mieszkańcy okolicznych wysiedlonych wsi będą mogli zyskać kwalifikacje do założenia własnych firm lub kwalifikacje pracownicze, poprawiające zdecydowanie ich status materialny i społeczny.

Od momentu rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły przeznaczonego na „Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej – trwają prace związane zarówno  z przebudową obiektu byłej szkoły (budynek A) jak również z jej rozbudową (budynek B).

W części przebudowy budynku A wykonano: tynki oraz posadzki, zamontowano wewnętrzne parapety granitowe zarówno na parterze jak i na I piętrze, zabudowę szachtów i pionów instalacyjnych oraz 50% sufitów podwieszanych, a także instalacje elektryczne wewnątrz oraz instalacje hydrauliczne, zamontowano pompę ciepła.

W zakresie rozbudowy budynku B wykonano: pokrycie dachu, zamontowano fasady aluminiowe. Zaawansowanie prac tynkarskich jest na poziomie 80%. Zarówno instalacje elektryczne wewnętrzne jak również instalacje wentylacyjne są wykonane w 80%. Trwają prace związane z wykonaniem zewnętrznych powierzchni utwardzonych. Wykonano podbudowę oraz rozpoczęto układanie obrzeży betonowych. W zakresie terenu zewnętrznego wykonano nawierzchnię poliuretanową boiska oraz zamontowano słupy ogrodzenia boiska. Zostały rozprowadzone zewnętrzne instalacje elektryczne.

Wartość inwestycji to 16 144 656,85 zł, natomiast stopień jej realizacji wynosi 46,54%. Data planowana na odbiór końcowy to 30 lipca 2020 roku.

Budowa hali sportowej z płytą lodowiska przy ZSP w Przasnyszu

Obiekt będzie miał powierzchnię użytkową wynoszącą około 2 000 metrów kwadratowych i kubaturę ponad 14 000 metrów sześciennych, łukową konstrukcję dachu o łagodnej fali zadaszenia z doświetleniem oknami na dłuższych bokach budynku oraz na ścianach szczytowych. W głównej części hali zlokalizowana zostanie płyta sztucznego lodowiska o wymiarach 25×40 m, do której prowadzić będą 4 osobne wejścia. Hala sportowa będzie wyposażona w częściowo rozkładaną scenę wewnętrzną, zatem na terenie obiektu będą mogły odbywać się nie tylko imprezy sportowe, ale także koncerty, występy, uroczystości i inne wydarzenia kulturalne. W części zachodniej budynku znajdować się będą: zaplecze z szatniami dla zawodników, zaplecze z szatniami i sanitariatami dla artystów oraz pomieszczenia zaplecza sceny rozkładanej. W łączniku znajdzie się także magazyn oraz pomieszczenie dla personelu i rozdzielnia elektryczna. Przy wschodniej ścianie podłużnej hali zaprojektowano trybuny z miejscami siedzącymi dla 192 osób. Przyjęto założenie, że w hali w trakcie imprez masowych na płycie zmieści się około 1178  osób plus 452 na trybunach (192 osoby na miejscach siedzących + 260 osób na koronie trybun). Obiekt będzie się składał z holu wejściowego z kasami, szatni z wypożyczalnią łyżew oraz zapleczem technicznym i magazynowym. Halę będzie można opuścić 5 osobnymi wyjściami, a z lodowiska jednocześnie będzie mogło korzystać 60 osób.

Dach budynku będzie miał kolor biały i wykonany zostanie z łukowej blachy trapezowej. Obiekt będzie wyłożony cegłą klinkierową w kolorze sza

rym z podkreślonym boniowaniem, zaś cokół powstanie z klinkieru. Hol główny, wypożyczalnia i korytarz przewiązki będą wyłożone posadzką ceramiczną z polerowanego gresu. Szatnia, obejście lodowiska i szatnie klubowe pokryte zostaną posadzką gumową, po której bez trudu będzie można poruszać się na łyżwach. Ściany i drzwi zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem specjalnymi odbojnicami.

Planowana wartość inwestycji wynosi 13 183 427,82 zł, natomiast stopień zaawansowania postępu prac budowlanych w chwili obecnej wynosi 33%. Odbiór inwestycji planowany jest na 30 października 2020 roku.

Remont pomieszczeń noclegowych w internacie przy ZSP w Przasnyszu

Do chwili obecnej wykonano:

– roboty rozbiórkowe: wykute ościeżnice drzwiowe, skute tynki wewnętrzne na ścianach i stropach, rozbiórka ścian murowanych, skute posadzki;
– roboty murowane: wymurowano ścianki działowe zgodnie z nowym podziałem pomieszczeń internatu, wymurowano nowe kanały wentylacyjne, uzupełniono ściany oraz zamurowano stare otwory drzwiowe;
– instalacje elektryczne: przebicia, montaż puszek instalacyjnych, wykuto bruzdy pod przewody elektryczne, ułożono przewody kabelkowe elektroinstalacyjne, ułożono przewody kabelkowe instalacji pożarowej;
– instalacje sanitarne: wykonano przebicia, wykuto bruzdy pod przewody  instalacji sanitarnej, wykonano instalację wodociągową i kanalizacyjną, wykonano instalację  wraz z montażem hydrantów, zamontowano stelaże do misek ustępowych zawieszonych;
– wykończenie ścian i sufitów: tynki wewnętrzne ścian i stropów, gładzie gipsowe ścian i stropów, zabudowę z płyt g-k, glazurę we wszystkich łazienkach, klapę oddymiająca klatkę schodową;
– posadzki z płytek ceramicznych na I i II piętrze;
– elewacja: wykonano mur oddzielenia pożarowego.
– roboty dodatkowe: wykonano instalację elektryczną w 6 łazienkach, wykonano instalację centralnego ogrzewania w 6 łazienkach, zamontowano  6 dodatkowych grzejników łazienkowych.

Przewidywana wartość inwestycji to 1 679 102,44 zł, stopień zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 61,2%. Pierwotnie planowana data odbioru przewidziana była na maj 2021 roku, jednak wykonawca poinformował, że inwestycja zostanie zrealizowana w III kwartale 2020 roku.

E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w listopadzie 2019 roku ogłosiła listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla działania „E-usługi”, poddziałanie „E-usługi dla Mazowsza”, typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wśród nich znalazł się projekt „E-usługi dla Powiatu Przasnyskiego” zgłoszony do konkursu przez powiat przasnyski. Uzyskał on 49 punktów na maksymalnie 50 możliwych do uzyskania, co daje 96,08%.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1 703 919,00 złotych, z czego dofinasowanie z UE to aż 1 363 135,20 złotych. Środki te przeznaczone zostaną w przyszłym roku na projekt udostępnienia w jak najszerszym zakresie usług publicznych świadczonych elektronicznie. Umożliwi to pełną interakcję ze starostwem, dzięki czemu interesanci będą mieli możliwość załatwienia wielu spraw z poziomu swojego domowego komputera. Duże ułatwienie przyniesie również wprowadzenie systemu kolejkowego w wydziale komunikacji. Pozwoli to usprawnić pracę urzędników i zmniejszy napięcia między oczekującymi na rejestrację pojazdów.

Szpital w Przasnyszu i otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego

Powiat Przasnyski przeznaczy w 2020 roku 2,3 mln złotych na szpital w Przasnyszu. Dodatkowe 3,5 miliona wpisano w budżecie na poręczenie kredytu dla placówki. Podejmowane są również działania mające na celu utrzymanie płynności finansowej SP ZZOZ i ograniczenie jego zadłużenia. Kolejne inwestycje, jak choćby rezonans magnetyczny, mają na celu zwiększenie konkurencyjności przasnyskiej placówki i pozyskanie kolejnych środków finansowych na jego funkcjonowanie. 13 stycznia 2020 roku została uruchomiona pracownia rezonansu magnetycznego. Łączny koszt zakupu rezonansu i dostosowania pomieszczeń pod pracownię wyniósł 3 160 000 zł, z czego 1 500 000 zł stanowiły środki z dotacji celowej, pochodzącej z budżetu państwa, o którą władze powiatu aktywnie zabiegały. Wkład własny powiatu wyniósł 1 628 400 zł. Przasnyski szpital dołożył 31 600 zł. Do 21 stycznia 2020 roku będą realizowane szkolenia personelu z obsługi sprzętu medycznego. Po tym czasie szpital przystąpi do wykonywania pierwszych badań dla pacjentów hospitalizowanych w przasnyskim szpitalu. Badania dla pacjentów ambulatoryjnych będą wykonywane po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aparat rezonansu magnetycznego będą obsługiwali technicy elektroradiologii, zatrudnieni w SP ZZOZ w Przasnyszu, za to badania będą opisywane przez lekarzy specjalistów metodą teleradiologii.

Oświata

Mimo występującego w przyszłorocznym budżecie deficytu, Powiat Przasnyski nie ograniczy wydatków na sferę społeczną. Ponad 36 mln zł przeznaczy na oświatę i opiekę wychowawczą (1,6 mln zł więcej, niż w roku 2019) mimo, że subwencja oświatowa na 2020 rok wyniesie 29,5 mln złotych. Kwotą ponad 900 tys. zł. dofinansowane zostaną również fundacje (m.in. utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych). Dotacje na lokalne organizacje pozarządowe to kolejne ponad 100 tys. złotych.

Pozyskiwanie funduszy

Zarząd Powiatu Przasnyskiego jako jeden z niewielu w regionie potrafi pozyskać środki zarówno środki unijne, z Urzędu Marszałkowskiego, jak również od rządu. Prawie 70% wydatków majątkowych pochodzi ze środków zewnętrznych. Najwięcej z nich jest z budżetu Unii Europejskiej – 54,9 mln zł,  8,8 mln złotych będzie pochodzić z Urzędu Marszałkowskiego. Kolejne 5,5 milionów jest już zagwarantowane przez Urząd Wojewódzki, 1 mln zł dołoży Ministerstwo Sportu i Turystyki, a 513 tys. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Środki własne powiatu stanowić będą 32,4 mln zł.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Mieszkaniec
Mieszkaniec
4 lat temu

Inkubator na wsi 16200000 a halą w mieście 13200000.Dziwne troszeczkę:-):-):-)

Cześć, tu ...
Cześć, tu ...
4 lat temu
Reply to  Mieszkaniec

„Podziękujmy za to Panu Szczepankowskiemu, który był twórcą pomysłu” 😀