Z posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Radni, na posiedzeniu sejmiku 20 maja br., przyjęli 48 uchwał. Jedna z nich dotyczy nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku w 40. rocznicę powstania tej placówki. Wysłuchali również informacji na temat funkcjonowania lotniska Warszawa/Modlin.

Informację dotyczącą prac remontowych pasa startowego lotniska Warszawa/Modlin przedstawił prezes zarządu spółki Piotr Okienczyc. Zakończono etap betonowania pasa startowego i przystąpiono do instalowania oświetlenia. Trwają rozmowy z liniami lotniczymi dotyczące nawiązania współpracy. Prezes odpowiadał również na pytania radnych, dotyczące m.in. dotychczasowego poziomu wykorzystania funduszy europejskich czy procesu odzyskiwania „utraconych korzyści” od wykonawcy pasa.

W kolejnych punktach porządku obrad sejmik zgodził się na przystąpienie województwa mazowieckiego do Sojuszu Miast i Regionów na rzecz integracji Romów – inicjatywy Rady Europy. Zaaprobowano również zawarcie umów z gminą Pomiechówek na budowę gminnego 10-oddziałowego przedszkola integracyjnego Centrum Integracji Społecznej oraz z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na rozbudowę bazy edukacyjnej Centrum TPD „Helenów”. Inwestycje te Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje ze środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po długiej dyskusji radni przyjęli uchwały w sprawie likwidacji kolegiów nauczycielskich w Warszawie, Radomiu, Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie oraz Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Wyszkowie. Decyzją radnych rozwiązany zostanie Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie przy ul. Świętojerskiej, w skład którego wchodzą Medyczna Szkoła Policealna nr 1 oraz Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych. Kształcenie w zawodach opiekunka medyczna i ortoptystka z Medycznej Szkoły Policealnej nr 1 zostanie przeniesione do Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 przy ul. Grenadierów, która w połączeniu z Medyczną Szkołą Policealną dla Dorosłych utworzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zmiany obejmą również Zespół Placówek w Gołotczyźnie. Utworzone zostaną tam Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i Gimnazjum Specjalne, natomiast zlikwidowany zostanie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołotczyźnie utworzona zostanie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

Wprowadzono zmiany do „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”. Dotyczą one rozszerzenia katalogu zadań publicznych w dziedzinie turystyki. Związane są także z przekazaniem przez wojewodę mazowieckiego dotacji na prowadzenie ośrodka adopcyjnego oraz przeznaczeniem przez PFRON środków finansowych na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wprowadzono ponadto zmiany do budżetu województw na 2013 r. oraz statutów mazowieckich jednostek służby zdrowia.


Samorząd Województwa Mazowieckiego


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments