XXX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego.

Poniżej publikujemy porządek XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 23 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz, ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną, dla radnych, którzy nie chcą brać osobistego udziału w sesji w w/w miejscu, w sposób korespondencyjny.

 

Porządek XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Przyjęcie analiz oświadczeń majątkowych składanych Staroście Przasnyskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Przasnyskiego oraz Wojewodzie Mazowieckiemu.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Przasnyszu … (Nr druku 220/2020).
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu przasnyskiego (Nr druku 221/2020).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe na sześć” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Nr druku 222/2020).
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Powiatowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Przasnyszu” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Nr druku 223/2020).
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2021 rok (Nr druku 224/2020).
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu przasnyskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Nr druku 225/2020).
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (Nr druku 226/2020).
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 (Nr druku 227/2020).
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z tytułu sprawowania pieczy zastępczej (Nr druku 228/2020).
 14. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Przasnyskiego
mgr inż. Paweł Stanisław Szczepkowski


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments