XXIV SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Porządek XXIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 3 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Więcej w rozwinięciu wiadomości.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2022,
5.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016,
5.3 zmiany uchwały Nr XIV/89/2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przasnysz na realizację projektu p.n. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”,
5.4 delegowania dwóch radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
5.5 zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/144/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. dotyczącej przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Powiatu Przasnyskiego,
5.6 zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu,
5.7 podjęcia inwestycji rozbudowy budynku administracyjno-biurowego położonego w Przasnyszu przy ulicy św. Stanisława Kostki 5 o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę oraz wyrażenia zgody na realizację tej inwestycji we współdziałaniu z Miastem Przasnysz oraz Gminą Przasnysz,
5.8 podjęcia remontu parkingu położonego w Przasnyszu na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1659/1 o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę oraz na wyrażenie zgody na współdziałanie przy realizacji tego remontu z Gminą Miasta Przasnysz,
5.9 zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 3249W,
5.10 wyrażenia zgody na odpłatne bezprzetargowe przeniesienie prawa służebności gruntowej oraz sprzedaż urządzeń energetycznych na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
6. Przyjęcia „Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu z realizacji zadań na 31.12.2015r.”.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wnioski i oświadczenia.
9. Zakończenie sesji.

Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments