Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2015

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz w roku 2015 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym sportu osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) oraz§ 8 ust. 1 pkt. 8 Uchwały nr LIII/356/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia  „Rocznego Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” zarządzam, co następuje:

§ 1.

         Przyznaję dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku dla następujących organizacji pozarządowych:

 

  • Zadania  z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

L.p

Nazwa i adres oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu

ul. Św. Wojciecha 3

06-300 Przasnysz

W każdej staruszce utrudzonej widzę Ciebie Matko – IV edycja

3 000,00 zł

2.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu

ul. Św. Wojciecha 3

Przasnyska Noc Świętojańska – IV edycja

3 500,00 zł

3.

Stowarzyszenie „Razem”

ul. Makowska 26D

06-300 Przasnysz

Przewodnik „Przasnysz miastem kultury”

635,00 zł

4.

Stowarzyszenie „Razem”

ul. Makowska 26D

06-300 Przasnysz

„Przasnysz – moje miasto” – jak Hip Hop zmienił moje życie

2 966,00 zł

5.

Stowarzyszenie „Razem”

ul. Makowska 26D

06-300 Przasnysz

Produkcja filmu dokumentalnego pt. roboczym „MKS Przasnysz – mój świat, moje życie”

0,00 zł

6.

Stowarzyszenie Oświatowe „GRONO” przy Szkole Podstawowej Nr 2

ul. J. Kilińskiego 1,

06-300 Przasnysz

„Przasnysz opowiada swoją historię”

7 000,00 zł

7.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha

ul. Św. Wojciecha 1

06-300 Przasnysz

„Przasnyskie Lato Muzyczne”

9 900,00 zł

 

  • Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym sportu osób niepełnosprawnych

 

L.p

Nazwa i adres oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Miejski Klub Sportowy

ul. Makowska 23,

06-300 Przasnysz

„Piłka – nasza pasja”

49 250,00 zł

2.

Auto Moto Klub „Rzemieślnik”

ul. Makowska 23

06-300 Przasnysz

„Rajdowe Kryterium Orlika 2015”

20 750,00 zł

 

 

  • Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

L.p

Nazwa i adres oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie „Razem”

ul. Makowska 26D

06-300 Przasnysz

Przygoda z koszykówką – trzecia edycja

8 000,00 zł

 

  • Zadanie na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

L.p

Nazwa i adres oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przasnyszu

ul. Św. Wojciecha 3

06-300 Przasnysz

Czas seniora – edukacja i integracja osób starszych

5 000,00 zł

 

  • Zadania z  zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

                Nie wpłynęła żadna oferta

 

§ 2. 

 Dotacje, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia zostaną wypłacone na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Przasnysz, a organizacjami pozarządowymi wymienionymi w § 1 niniejszego Zarządzenia zgodnie z wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Przasnysza.

 

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Przasnysza

 /-/ Waldemar Trochimiuk


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments