Urząd Miasta Przasnysz rozszerza zakres obsługi interesantów.

Urząd Miasta Przasnysz wydał zarządzenie o rozszerzeniu zakresu obsługi interesantów. Usługi jednak nadal będą świadczone z pewnymi ograniczeniami.

 

Interesanci będą obsługiwani w godzinach od 10.00 do 12.00 w ograniczonym zakresie w sprawach:

1) rejestracji stanu cywilnego,

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3) świadczenia usług komunalnych,

4) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.poz. 293 i 471),

5) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

6) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471)


 

Źródło UM Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments