SPRAWOZDANIE ROCZNE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE ROCZNE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO ZENONA SZCZEPANKOWSKIEGO PRZEDSTAWIONE NA UROCZYSTEJ SESJI RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO 28 grudnia 2012 roku


Rok 2012, okazał się rokiem znakomitym dla powiatu przasnyskiego, rokiem kontynuacji dobrych praktyk, którymi nasz samorząd wzbudził zainteresowanie innych samorządów w całym kraju. Przykładem takich dobrych praktyk jest chociażby Przasnyska Strefa Gospodarcza, pierwszy tego typu projekt powiatowy w Polsce. Tym projektem przełamaliśmy sztuczną i szkodliwą barierę prawną, która przez lata blokuje rozwój powiatów w Polsce, ograniczając ich rolę i marnując ich wielki potencjał. Reprezentowane przez wszystkie szczeble samorządów gremium oceniające, przyznało powiatowi przasnyskiemu I miejsce w Polsce w zakresie zarządzania biorąc pod uwagę innowacyjność, z jaką starostwo przasnyskie tworzy warunki dla przedsiębiorczości.

Nie zatrzymaliśmy się na tym. Złożyliśmy następny projekt „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza, poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części powiatu przasnyskiego”. Projekt ten jest na tyle znaczący, że został wpisany na listę projektów kluczowych. Dzięki niemu, oprócz stworzenia kompleksowej oferty dla najbardziej wymagających inwestorów, stworzyliśmy szansę na zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz ziemny poprzez budowę nowej linii wysokiego napięcia 110 kV oraz gazociągu o ciśnieniu średnim podwyższonym. Projekt ten, choć pochłonie ok. 3.5 mln zł środków powiatowych, to ściągnie do naszego powiatu inwestycje w granicach ok. 120 mln zł i otworzy drogę do dalszych wielomilionowych inwestycji.  Mamy przesłanki, aby liczyć na inwestycje prywatne o wielkości wielokrotnie przewyższającej inwestycje publiczne.

Powiat przasnyski może sobie pozwolić na inicjatywę wykraczającą poza podstawowe obowiązki, gdyż starostwo zachowało zdrowy stan finansów, ale też dlatego, że obowiązkowe zadania powiatu zdążyliśmy już wyprowadzić na wysokie standardy. Udało nam się dokończyć, z dobrym rezultatem, budowę nowego szpitala. Każdego roku szpital przy udziale środków z unii europejskiej, powiatu oraz własnych, dokonuje nowych modernizacji, usprzętowienia i poprawy swojej z bazy. W najbliższych miesiącach rozwiązany zostanie niedobór miejsc na oddziale wewnętrznym, dzięki zakwalifikowaniu się do dofinansowania projektu w programie RPO WM. Szpital nie ma zadłużenia, a poza tym, jeszcze przed nadaniem oficjalnym tytułu, określany był jako perła medycyny.

Przebudowaliśmy prawie wszystkie drogi powiatowe i obecnie ich stan jest zadowalający. W rankingach ogólnopolskich zajmujemy I miejsce w Polsce.

Diametralnie odmieniliśmy stan bazy oświatowej i sportowej. Nawet szkody powstałe w wyniku trąby powietrznej udało nam się szybko odbudować. Wprawdzie nie udało się nam dokończyć budowy basenu w Chorzelach, ale dla samorządów powiatowych, tego typu inwestycje są zadaniami ponadstandardowymi, a kilkumiesięczne opóźnienie nie poczyni większych szkód.

Baza lokalowa i wyposażenie instytucji związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym, stała się w ostatnich latach, jedną z najlepszych na Mazowszu.

Za pieniądze unijne udało się przeprowadzić informatyzację starostwa i jednostek podległych.

Dzisiaj będziecie Państwo mieli możliwość ocenić wynik projektu unijnego w zakresie standaryzacji DPS na ul Ruda.

Największym sukcesem Rady Powiatu są wielokrotne sukcesy pracowników zespolonej administracji powiatowej. Prawie każdy dyrektor jednostki powiatowej lub wydziału w starostwie jest kierownikiem jakiegoś projektu unijnego. Powiat stał się kuźnią kadr, dobrze przygotowanych do wdrażania i rozliczania różnych projektów inwestycyjnych i finansowych. Umiejętności naszych pracowników są wykorzystywane nie tylko w powiecie.

Szanowni Państwo. Dzisiejsza sesja kończąca rok  2012 jest jednocześnie sesją budżetową na 2013 r. Zarząd Powiatu proponuje przyjęcie znakomitego budżetu o dochodach na poziomie 77 mln zł. Prawie co druga złotówka w tym budżecie przeznaczona jest na wydatki majątkowe. Na większość przedsięwzięć mamy już przyznane środki finansowe. Możemy sobie pozwolić na tak duże wydatki inwestycyjne bo zrobiliśmy bardzo dobre projekty, które otrzymują dofinansowanie unijne.

Dziękuję wszystkim radnym powiatowym za zgodną i owocną pracę w 2012 roku. Prawie wszystkie uchwały były przyjmowane jednogłośnie. Życzę aby ten następny rok 2013 był nie gorszy, abyśmy w zgodzie i zdrowiu mogli pracować dla dobra naszej lokalnej społeczności.


Zenon Szczepankowski

Starosta Przasnyski


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.