Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami Rady Miejskiej za okres od 26.05.2017 r. do 29.06.2017 r.

 1. Realizacja zadań z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami
  i planowania przestrzennego:

Nabycie nieruchomości :

 1. pod drogi miejskie

Na podstawie decyzji Starosty Przasnyskiego wypłacono byłym właścicielom odszkodowanie w wysokości  28 625,00 zł, za grunt przejęty przez Miasto – działki nr: 274/1, 241/15 o łącznej powierzchni 139 m2, na poszerzenie ulicy Rolniczej.

 1. do mienia :

   Mocą ostatecznego postanowienia Sądu Rejonowego w Przasnyszu z dnia 20.04.2017 r. w drodze zasiedzenia Gmina Miasta Przasnysz nabyła udział ½ w nieruchomości zabudowanej – działki nr 1884 o pow. 0,0181 ha położonej Przasnyszu, przy ul. marsz. J. Piłsudskiego.

 1. Przetarg na sprzedaż działki nr 1485 o pow. 0,0315 ha, położonej w Przasnyszu, przy
  Makowskiej, zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Planowanie przestrzenne:

W dniu 10 czerwca 2017 r. wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „Waliszewo”, uchwalony przez Radę Miejską w Przasnyszu w dniu 27 kwietnia 2017 r.

                       

 1. Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Zadania z zakresu ochrony przyrody:

W dniu 1 czerwca w Parku Miejskim im. T. Kościuszki przewrócił się jeden z 6-ciu dębów pomnikowych. W sprzątnięciu drzewa, które runęło na drogę krajową, uczestniczyli strażacy z PSP Przasnysz. Fakt wywrotu zgłoszony został do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ostrołęce.

Zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku:

 1. Na podstawie protokołu z wykonania umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych i kart przekazania odpadów, w miesiącu maju 2017 r. zebrano i przekazano do odzysku / recyklingu:
 1. niesegregowane odpady komunalne – 511,86 Mg,
 2. segregowane odpady komunalne – 34,36 Mg,

Ponadto odebrano i zagospodarowano 35,92 Mg odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Łączna wartość usługi w tym okresie wyniosła 255 787,52 zł.

 1. W okresie sprawozdawczym przyjęto i wprowadzono do systemu 93 deklaracje i korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 16 oświadczeń, a także wystawiono 6 wezwań do złożenia deklaracji.
 2. W związku z weryfikacją złożonych deklaracji i wezwaniami do złożenia deklaracji pozyskano 7.704 zł.
 3. Wykonano 49 połączeń telefonicznych do osób, u których powstała zaległość z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wystawiono 11 upomnień.
 4. Przyjęto 2 wnioski o rozłożenie na raty i wydano 1 postanowienie o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału oraz wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnym.
 5. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze, w rezultacie z jednego tytułu wykonawczego pozyskano kwotę zaległości z odsetkami i kosztami upomnienia w łącznej wysokości 813,52 zł.

Zadania z  zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych:

 

 1. Wydano 34 decyzji w tym 29 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 2 o odmowie przyznania, 2 o wcześniejszym zakończeniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, 1 o zawieszeniu. Łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w tym okresie to 3841,00 zł.
 2. Wydano 1 decyzję przyznającą dodatek energetyczny na kwotę 15,58 zł.

Zadania z zakresu działalności gospodarczej:

 1. Przyjęto, zweryfikowano i przesłano do CEIDG 60 wniosków, w tym: 16 wniosków o wpis do ewidencji, 24 o zmianę we wpisach, 11 o zmianę z zawieszeniem, 4 o zmianę ze wznowieniem, 5 o zakończenie działalności.
 2. Wydano jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas Dni Przasnysza.
 3. Naliczona została II rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 4. Naliczona została opłata dodatkowa w wysokości 30% rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń dla przedsiębiorców, którzy nie dokonali opłaty II raty w ustawowym terminie, tj. do 31.05.2017 r. Kwota „kary” wyniosła łącznie 2998,09 zł

Zadania dofinansowane z WFOŚiGW:

 1. W związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie Przasnysza w 2017 r.” zawarte zostały trójstronne umowy na zakup kotłów centralnego ogrzewania.  Przeważająca większość (94 osoby) zadeklarowały wolę zakupu pieców na biomasę (pelet), pięciu wnioskodawców zadeklarowało chęć montażu kondensacyjnych wysokosprawnych kotłów olejowych. Kolejnych czterech wnioskodawców zdecydowało się na montaż kotłów gazowych. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożony został zaktualizowany wniosek o dotację w wysokości 515 tys. zł. Łączny koszt zadania to kwota ponad 950 tys. zł.
 2. Otrzymaliśmy również promesę na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Przasnysz w 2017 r.” W chwili obecnej trwa zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

 

III. Inwestycje Miejskie:

 1. Zakończono i odebrano budowę jednostronnego chodnika przy Piłsudskiego na odcinku od ul. Pielgrzymkowej do końca zabudowań,
 2. Trwa procedura przetargowa  na przebudowę nawierzchni ulic: Czeladnicza, Tylna, Ławnicza, Obrońców Westerplatte i Zawodzie (na odcinku od ul. Chełchowskiego do ul. Inżynierskiej)
 3. Uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Leszczynowej               i   Jana Pawła II (na odcinku od ul. Baranowskiej do ul. Sadowej)”
 4. Rozpoczęto montaż 100 szt. tabliczek z nazwami ulic,
 5. Wykonano przegląd separatorów sieci kanalizacji deszczowej,
 6. Rozpoczęto montaż oświetlenia 4 przejść dla pieszych przy ul. Orlika wykonywanych w ramach budżetu partycypacyjnego.

 

 

 1. Realizacja zadań z zakresu rozwoju i promocji miasta:

 

 1. Burmistrz dofinansował w łącznej kwocie do 1 100 zł:
 • zakup upominków dla reprezentantów LKS GROM w Trójboju Siłowym.
 1. W okresie sprawozdawczym odbyły się imprezy organizowane i współorganizowane, oraz finansowane i współfinansowane przez Urząd Miasta, jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, Komendę Powiatową Policji, Młodzieżową Radę Miasta i inne przasnyskie instytucje:
  • Noc Muzeów i Noc Bibliotek,
  • VII Profilaktyczna Gra Miejska w dniu 1 czerwca,
  • ” Smerfny Dzień” przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta.,
  • Turniej Koszykówki zorganizowany przez MRM
  • VII Rowerowy Dzień Dziecka w dniu 4 czerwca,
  • Dni Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej,

Szczegółowe informacje o zorganizowanych w maju i czerwcu imprezach znajdują się na stronie internetowej Miasta Przasnysz.

 1. Na stronie internetowej Urzędu i BIP umieszczono łącznie 123 informacji w tym oświadczenia majątkowe za 2017 rok, obwieszczenia Burmistrza dotyczące naborów przedstawicieli do Rady Seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych do Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 2. W dniach od 29 maja do 27 czerwca br. trwały konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Raport z przeprowadzonych konsultacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta

 

 1. Realizacja zadań Urzędu Stanu Cywilnego:

 

 1. Sporządzono:

  – 67 akty urodzeń,  18 aktów małżeństw, 42 akty zgonu.

 1. Wydano 427 odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
 2. Dokonano 51 czynności materialno-technicznych Kierownika USC, w tym:
 •  5 sprostowań błędów pisarskich w aktach, 3 transkrypcje aktu, 4 uzupełnienia treści  aktów, 10 wpisań orzeczeń o rozwodzie, 2 protokoły przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska po rozwodzie, 9 protokołów przyjęcia uznania ojcostwa, 18 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 1. W okresie sprawozdawczym odbyły się 7 ślubów cywilnych.
 2. Wydano 16 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego (do ślubu konkordatowego), 2 zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem terminu do zawarcia związku małżeńskiego.
 3. Wydano 2 decyzje Kierownika USC w sprawie zmiany imion, nazwisk.
 4. Dokonano migracji 362 aktów do Systemu Rejestrów Państwowych.
 5. Przeprowadzono 92 usunięć niezgodności w SRP – PESEL.

 1. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste:

 

 1. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały – 17.008.
 2. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy – 315.
 3. Dokonano 34 zameldowania na pobyt stały i czasowy.
 4. Dokonano 24 przemeldowania w obrębie miasta Przasnysz.
 5. Dokonano 52 wymeldowań z pobytu stałego i czasowego.
 6. Zanotowano na terenie miasta:

–        małżeństw    –  20,

–        urodzeń        –  20,

–        zgonów        –  20.

 1. Udostępniono dane osobowe na 36 wniosków od osób fizycznych i prawnych oraz
  wydano 37 poświadczeń zameldowania na terenie miasta.
 2. Wydano 3 decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych. Prowadzone były
  w tym czasie 18 postępowań w sprawach meldunkowych.
 3. Wydano 247 dowodów osobistych, przyjęto 253 wnioski dowodowe, wydano 17 zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.

VII. Sprawy różne

 1. W dniu 27 czerwca br. w Sali widowiskowej MDK odbyły się wybory do Rady Seniorów Miasta Przasnysz. W kadencji 2017-2019 w skład 9-osobowej Rady Seniorów weszli:

        Leokadia Bednarska

       Alina Borowicz

        Danuta Budna

      Ewa Jędryszczak

      Walenty Kiedo

      Marianna Kozłowska

      Elżbieta Łukasiak

      Regina Michalak

       Barbara Stolpe

 1. W dniu 28 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych  do Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W kadencji 2017-2019 przedstawicielami  przasnyskich organizacji pozarządowych w PRDPP będą:

          Ryszard  Bruździak

          Jan Chmielewski

          Grzegorz Herubiński

          Magdalena Klinger

          Agnieszka Mioduszewska

          Magdalena Obojska

          Krzysztof  Żmijewski


                 Burmistrz Przasnysza

           /-/ Waldemar Trochimiuk

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments