Rusza kolejny przetarg na “Ratuszową” w Przasnyszu.

Zapraszamy do składania ofert na III ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Przasnyszu przy ul. Rynek 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Przasnysza.

Lokal użytkowy o powierzchni 92,35 m2, będący przedmiotem przetargu usytuowany jest w parterowej części budynku Ratusza w Przasnyszu, przy ul. Rynek 1, na działce o nr ewidencyjnym 1721. Budynek Ratusza jest obiektem zabytkowym, podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie zabytków. Wejście główne do lokalu – od strony wschodniej oraz dodatkowe – od strony północnej. Dostosowanie lokalu do prowadzonej działalności ma być wykonane przez Najemcę we własnym zakresie i na własny koszt.

Forma przekazania nieruchomości: najem w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Czas trwania najmu: na czas nieokreślony.

Rodzaj działalności: usługi żywieniowe (mała gastronomia, kawiarnia, cukiernia).

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2019r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Przasnysz, przy ul. Kilińskiego 2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 1000,00 zł netto miesięcznie. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczać się będzie należny podatek VAT, obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

Wadium i termin jego wniesienia: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 200 zł netto /słownie złotych: dwieście/ na konto Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002 najpóźniej do dnia 22.10.2019 r., tytułem „III ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Przasnyszu przy ul. Rynek 1”.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Przasnysz.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny pierwszej opłaty czynszu najmu nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazane konto.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą komplet dokumentów dotyczących przedmiotu przetargu zgodnie z § 5 regulaminu przetargu.

Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy: Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg, uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Zawarcie umowy: Szczegóły najmu nieruchomości ustalone zostaną w umowie. O terminie i miejscu zawarcia umowy najmu, najemca zostanie powiadomiony w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin i warunki przetargu”, który jest dostępny na stronie internetowej bip.przasnysz.um.gov.pl. oraz w siedzibie Wynajmującego w Urzędzie Miasta Przasnysz, przy ul. J. Kilińskiego 2, pok. Nr 27, I piętro. Tam też można uzyskać wszelkie informacje o przedmiocie przetargu lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem (29) 756 4921 i (29) 756 4922. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments