Rozmawiali o działalności medycznych szkół policealnych na Mazowszu na przykładzie przasnyskiego “Medyka”

Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego obradowała 27 sierpnia w Przasnyszu. Podczas wyjazdowego posiedzenia w trybie hybrydowym radni zajęli się działalnością medycznych szkół policealnych, na przykładzie Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.

 

To jedna z 7 placówek edukacyjnych tej kategorii samorządu Mazowsza, pozostałe prowadzą działalność w Otwocku, Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Płocku i w Warszawie (dwie). Ich zadaniem jest przygotowanie do zawodu w pełnym zakresie średniego personelu medycznego różnych kierunków, zgodnie z aktualnymi potrzebami regionalnego rynku pracy.

 

Problemy organizacyjno-prawne działalności Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu obszernie omówił dyrektor Zenon Szczepankowski. W piśmie przekazanym Komisji przedstawił konkretne postulaty służące ich rozwiązaniu. Wniósł o ponowne wystąpienie do Ministra Edukacji i Nauki o dokonanie zmian prawnych w zakresie umożliwienia samorządom wojewódzkim kształcenia na poziomie licencjackim, z jednoczesnym podporządkowaniem szkół policealnych ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Za w pełni uzasadnione uznał wystąpienie do ministra ds. pracy o zmiany prawne w zakresie ustanowienia norm zatrudnienia średniego personelu medycznego w zakładach opieki zdrowotnej i opieki socjalnej. Obecnie absolwenci kierunków medycznych i socjalnych w szkołach policealnych są zatrudniani jako średni personel medyczny i socjalny na najniższych płacach i poszerzonych do granic wydolności obowiązkach. Powoduje to brak zainteresowania zawodami, które są obecnie na rynku pracy najbardziej deficytowo obsadzone.

Uczestniczący w dyskusji radni oraz Mirosław Krusiewicz, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM zgodzili się, że problemy mają wymiar systemowy i dotyczą wszystkich medycznych szkół policealnych na Mazowszu. Omówili także korzystne i niekorzystne skutki konkurencyjności oferty kształcenia w medycznych szkołach policealnych i w zawodowych medycznych szkołach wyższych.

Radni zgodnie uznali potrzebę zaproszenia na jedno z najbliższych posiedzeń Komisji przedstawicieli ministerstw ds. edukacji, zdrowia i pracy – w celu wnikliwego omówienia problematyki kształcenia zawodowego personelu medycznego.

W ciągu 20 lat działalności Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu wykształciła ponad 1500 absolwentów. Dziś dysponuje wykwalifikowanymi pedagogami, dobrze wyposażoną bazą szkoleniową, internatem, specjalistycznymi pracowniami i salami lekcyjnymi, halą sportową. Jak wszystkie MSP – szkoła jest bezpłatna i zaprasza absolwentów liceów i techników bez ograniczeń wiekowych, z maturą lub bez.

 

Na wniosek przewodniczącego Krzysztofa Skolimowskiego – radni postanowili, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 8 września w trybie stacjonarnym. Radni zajmą się zapowiadanymi przez Rząd zmianami w systemie oświaty, a także projektem Stanowiska Komisji dotyczącym zasadności finansowania wynagrodzeń nauczycieli – opiekunów w projektach stypendialnych, planowanych do realizacji w ramach środków finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

 

 

Źródło Sejmik Województwa Mazowieckiego
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments