Ranking dotacji z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie w latach 2007-2015

Gmina Czernice Borowe zajęła wysoką pozycję w Rankingu dotacji z funduszy unijnych  na finansowanie bieżących zadań w oświacie w latach 2007-2015 Gazety Samorządowej WSPÓLNOTA. Wśród gmin wiejskich znajduje się na 7 miejscu w Polsce. Jest to jednocześnie 3 miejsce wśród gmin wiejskich z terenu województwa mazowieckiego. Jest to niewątpliwie powód do radości, tym bardziej, że wnioski o dofinansowanie zostały przygotowane oraz koordynowane i rozliczone przez pracowników urzędu gminy. Projekty były skierowane do uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym. Doposażano również szkoły i oddziały przedszkolne w sprzęt i place zabaw.

Na miejsce w rankingu wpłynęła realizacja następujących projektów:

 „Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania  Szans Edukacyjnych”

Projekt „Mini Przedszkola Skutecznym Środkiem Wyrównywania Szans Edukacyjnych” realizowany był od 1 marca 2009 r. do 30 września 2011 r. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej.  Całkowita wartość projektu wynosi 598106,66 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 587058,26zł.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wnioskodawcą ww. projektu był Urząd Gminy Czernice Borowe, partnerem Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”.

Projekt skierowany był do 54 dzieci w wieku 3-5 lat oraz do ich rodziców z terenu Gminy Czernice Borowe. W ramach projektu zostały utworzone 3 zespoły przedszkolne – zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych. W działalność zespołów byli zaangażowani rodzice m.in. jako współopiekunowie dzieci, realizacja projektu przyczyniła się do zacieśnienia współpracy rodziców z nauczycielami w procesie kształcenia. Projekt przewidywał kompleksowe wsparcie dzieci poprzez zapewnienie zajęć edukacyjnych, opartych na podstawach programowych dla przedszkoli, edukacji kulturalnej, zapewnienie opieki oraz pomocy psychologicznej i logopedycznej. Organizowane były badania przesiewowe dla przedszkolaków, zaś nauczyciele zespołów byli objęci wsparciem metodycznym przez cały okres realizacji projektu. Ponadto 2 razy w tygodniu odbywały się zajęcia języka angielskiego. Dzieci korzystały z dodatkowego wsparcia w postaci posiłku oraz wyprawki przedszkolaka. W ramach projektu organizowane były corocznie imprezy: Mikołajki, Choinka, Dzień Babci, Dzień Dziecka, wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego, spektakl teatru kukiełkowego. W ramach projektu wyposażony został również plac zabaw.

„Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich”

Projekt pn. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trwał od października 2009r., zajęcia prowadzone w ramach projektu zakończyły się w sierpniu 2012r., natomiast końcowe rozliczenie projektu nastąpi do 15 października 2012r. Ogólna wartość projektu wynosi 1 863 496,66zł. Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz Gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Czernice Borowe. W ramach projektu przeprowadzono:

 • 8827 godz. zajęć wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności
 • 5228 godz. zajęć umożliwiających zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności:
 • 1647 zajęć rozwijających  aktywność fizyczną
 • 145 godz. opieki psychologicznej

Zajęcia sportowe odbywały się również w okresach wakacyjnych.

Zajęcia urozmaicone były wyjazdami na basen ( łącznie odbyło się 170 wyjazdów) oraz różnorodnymi wycieczkami. W trakcie trwania projektu odbyło się kilkanaście wyjazdów do teatrów i muzeum, 3 wyjazdy do szkoły muzycznej w Mławie a także 3 wycieczki jednodniowe z cyklu  „Z Pyzą na polskich dróżkach” oraz trzy trzydniowe wycieczki krajoznawcze: trzydniowa wycieczka „ Szlakiem Jana Pawła II, trzydniowa wycieczka „Szlakiem Władców Polskich” i trzydniowa wycieczka w góry.

 „W Harcerstwie Siła”

Gmina Czernice Borowe otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na realizację projektu, pn: „W Harcerstwie Siła”. Celem projektu było kształtowanie wśród młodego pokolenia  odpowiedzialności, samorządności, zaradności i skutecznego działania, a  także rozwijanie świadomości ekologicznej, pielęgnowanie kultury oraz tradycji lokalnych i narodowych. Projekt zrealizowano w 2011r. Kwota uzyskanego dofinansowania to  49 752 zł.

Projekt skierowany był do 48 osób w wieku 11-15 lat uczęszczających do 3 szkół podstawowych oraz Gimnazjum na terenie Gminy Czernice Borowe oraz 8 nauczycieli uczących w tychże szkołach.

Projekt zakładał utworzenie trzech nowych drużyn harcerskich, oraz wsparcie szkoleniowe dla nowo powstałych drużyn jak również dla funkcjonującej już na terenie Gminy Dryżyny harcerskiej „Ekoharce”. Cykl szkoleniowy został urozmaicony 3 dniowym  integracyjnym wyjazdowym biwakiem.

„Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe”

Gmina Czernice Borowe w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. realizowała projekt pn. „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe”.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu dzieci zostały objęte bezpłatnym wychowaniem przedszkolnym. Pobyt dzieci w punktach przedszkolnych oraz ich uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych  współfinansowane był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu dzieci miały zapewnione: zajęcia z rytmiki, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z języka angielskiego, diagnozę i terapię logopedyczną oraz opiekę psychologiczną. Ponadto w punktach przedszkolnych przewidziane są: bezpłatne posiłki, badania przesiewowe, imprezy integracyjne, wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych, przedstawienia objazdowego teatru kukiełkowego oraz zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć.

Całkowita wartość projektu wynosiła 497 405,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 487955,00 zł.

 ”Dziecięca Akademia Przyszłości”

Klasy  IV-VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czernice Borowe zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie pn. ”Dziecięca Akademia Przyszłości”. Był to projekt systemowy, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zrealizowany został w roku szkolnym 2012/2013.

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej o dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Blok dodatkowych nieodpłatnych zajęć  obejmował 20 godzin miesięcznie w następującym podziale:

 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i  komunikacyjne)
 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych
 • 4 godziny zajęć z języków obcych
 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

Ponad to w ramach projektu został przeprowadzony konkurs na najciekawsze zajęcia w ramach dofinansowania. Wyróżniona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrze otrzymała środki na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego.

 „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów  Gminy Czernice Borowe”

Działania skierowane były do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy. Całkowita wartość projektu wynosiła 90 000,00 zł. Dzieci  zostały objęte bezpłatną dodatkową edukacją w roku szkolnym 2012/2013, finansowaną w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia  w poszczególnych szkołach różniły się, ponieważ szkoły samodzielnie dokonywały ich wyboru w oparciu o potrzeby szkoły. Wszystkie nasze szkoły zdeklarowały potrzebę organizacji zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Pozostałe zajęcia były wybierane wg. potrzeb każdej ze szkół.  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy odbędą się w SP w Czernicach Borowych oraz SP w Węgrze. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej odbywały się odbywać w SP w Węgrze. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w Czernicach Borowych  oraz SP w Węgrze.  SP w Rostkowie i SP w Węgrze  zdeklarowały zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów odbywały się w SP w Czernicach Borowych  oraz SP w Rostkowie. Ponadto SP w Czernicach Borowych wybrała zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Zajęcia rytmiczno-taneczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów odbywały się w SP w Rostkowie, z kolei zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów  w SP w Węgrze.

 „Czekamy na indywidualizację”

We wrześniu 2013r. ruszyła realizacja projektu pn. „Czekamy na indywidualizację” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: IX 2013- VI 2014

Cel projektu było zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 55 dzieci z klas I – III w 100% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Czernice Borowe w okresie od IX 2013 do VI 2014 oraz doposażenie bazy dydaktycznej. Budżet projektu wynosił 94 895,00 zł.

W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia:

1. Szkoła Podstawowa w Czernicach Borowych:

– Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)

– Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

– Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie zdolnych – języki obce-30h (8 os., 1gr)

– Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych-30h (8 os., 1gr)

2. Szkoła Podstawowa w Rostkowie:

– Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)

– Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

3. Szkoła Podstawowa w Węgrze:

– Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji-30h (8 os.,1 gr)

– Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych-30h (8 os., 1gr)

W ramach projektu zakupione zostały: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać umiejętności dzieci. Ponadto, z uwagi na specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci, zakupiono specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z przeznaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt służą kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Ponadto szkoły wzbogaciły się o nowy sprzęt multimedialny: kupiono 2 tablice multimedialne dla SP Węgra i SP Rostkowo oraz 2 laptopy dla SP Czernice Borowe.

 „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe”

Projekt pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Okres realizacji projektu: I 2014- XII 2014.

Celem projektu było podniesienie jakości pracy 2,5 oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Czernice Borowe poprzez zorganizowanie placu zabaw oraz wyposażenie pomieszczeń z których korzystają dzieci w celu dostosowania ich do specyficznych potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

W ramach projektu:

 • Zorganizowano plac zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych,
 • Dokupione zostały huśtawki  na plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze,
 • Dostosowano do potrzeba najmłodszych dzieci łazienkę w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrze,
 • Pomieszczenia, którymi dysponują oddziały przedszkole wyposażone zostały w meble (szafy, regały, szafki do szatni, krzesełka, biurka, stoliki itp. ), sprzęt multimedialny ( tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, radia z odtwarzaczami cd), zestawy zabawek, pomocy dydaktycznych oraz artykułów plastycznych.

 „Moja przyszłość”

Projekt pn. „Moja przyszłość” realizowany był przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z organami prowadzącymi szkoły podstawowe i gimnazjalne. Projekt miał na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., w szkołach odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podzielone na następujące bloki tematyczne:

a) zajęcia nauki języka obcego,

b) zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

Wartość projektu wynosiła 93 640,00 zł., w tym po 23 410,00 zł. dla każdej ze szkół.

Zdjęcie www.wspólnota.org.pl

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments