PUP Przasnysz zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie 11-14.06.2019 r.

Wnioski kwalifikujące się do rozpatrzenia będą musiały spełniać wymagania: przynajmniej jednego z priorytetów Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie przasnyskim i województwie mazowieckim zawodach deficytowych;
(Uwaga!!! Aby skorzystać ze środków KFS w ramach tego priorytetu pracodawca powinien wskazać do kształcenia ustawicznego osoby zatrudnione w zawodach deficytowych, dla których istnieje konieczność podwyższenia kwalifikacji w ramach tych zawodów lub też pracowników, dla których pracodawca przewiduje zmianę stanowiska pracy, poprzedzona odbyciem kształcenia ustawicznego we wskazanych zawodach deficytowych.)
Zawody deficytowe powiatu przasnyskiego w oparciu o „Barometr zawodów”, zawody deficytowe
i nadwyżkowe oraz o analizę urzędu:
diagnosci samochodowi, inspektorzy nadzoru budowlanego, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, mechanicy pojazdów samochodowych, spedytorzy i logistycy.

Zawody deficytowe województwa mazowieckiego: betoniarze i zbrojarze, brukarze, ciesla i stolarze budowlani, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kucharze, lekarze, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operator
i mechanicy sprzetu do robót  ziemnych
( grupa I Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksplatacji maszyn i innych urzadzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. z 2018 r. poz. 583 t.j.), piekarze, pielęgniarki i położne, robotnicy budowlani, spawacze. 

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzacych z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadajacych status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liscie przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnychpochodzacych z grup, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywnosci Zawodowej;

 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że wnioski, powinny spełniać niżej wymienione kryteria:

  1. Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
  2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
  3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do dofinansowania ze środków KFS w porównaniu
    z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
  4. Posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS certyfikatów, jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
  5. W przypadku kursów – posiadane przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie, którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
  6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
  7. Miejsce wykonywania pracy pracowników objętych kształceniem ustawicznym znajduje się na terenie powiatu przasnyskiego;

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu informuje, że wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku niedołączenia wymaganych załączników.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej urzędu przasnysz.praca.gov.pl (zakładka dla pracodawców – do pobrania) lub w pokoju nr 1 urzędu. Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 29 756 47 30 lub 29 756 47 49 bądź osobiście w pok. 1 w urzędzie.


Źródło pup
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments