Przegląd inwestycji powiatu przasnyskiego.

Pierwszy miesiąc pracy nowej Rady i Zarządu Powiatu Przasnyskiego już za nami. Był to bardzo intensywny i pracowity okres zarówno dla starosty przasnyskiego, wicestarosty, jak też całego Zarządu i Rady.

Nowe władze powiatu przasnyskiego dokonały m.in. szczegółowej analizy budżetu starostwa oraz stopnia zaawansowania realizowanych i planowanych przez poprzednie kierownictwo inwestycji. Poniżej przedstawiamy wnioski z przeprowadzonej analizy oraz najbliższe zamierzenia inwestycyjne samorządu powiatowego.

 Sala koncertowa z kinem 3D w Przasnyszu

30 listopada 2018 r. burmistrz miasta Przasnysz Łukasz Chrostowski zwrócił się do starosty przasnyskiego z prośbą o rozważenie wspólnej realizacji budowy sali koncertowej oraz kina w oparciu o obecną siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu. Burmistrz postulował też utworzenie wspólnej, powiatowo-miejskiej instytucji kultury. Realizacja projektu w tej formule pozwoli na ograniczenie kosztów utrzymania dwóch odrębnych jednostek oraz pozwoli na drastyczną poprawę warunków funkcjonowania obecnego MDK i stworzy możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia jego oferty. Ł. Chrostowski zadeklarował również wsparcie finansowe przedsięwzięcia z budżetu miejskiego oraz złożył propozycję zlokalizowania w zmodernizowanym budynku MDK, Powiatowej Szkoły Muzycznej I Stopnia.

Zarząd Powiatu przychylił się wstępnie do propozycji burmistrza, jednocześnie podejmując działania na rzecz wspólnej realizacji inwestycji. Przetarg na budowę przez powiat sali koncertowej z kinem przy ul. Sadowej został unieważniony 17 grudnia. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o wsparciu remontu MDK kwotą 1 mln zł.  21 grudnia 2018 r. burmistrz Łukasz Chrostowski oraz starosta Krzysztof Bieńkowski podpisali wstępne porozumienie w sprawie zniesienia współwłasności hali sportowej przy ulicy Sadowej. Cała nieruchomość stanie się własnością powiatu przasnyskiego w zamian za spłatę udziału w wysokości jednego miliona złotych. Powiat chce by te pieniądze Miasto przeznaczyło właśnie na remont domu kultury.

Obecnie Zarząd Powiatu we współpracy z Urzędem Miasta opracowuje koncepcję wspólnej realizacji tej inwestycji.

Jednocześnie pragniemy zdementować pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, wg. których powiat przasnyski zamierza doprowadzić do likwidacji szkoły muzycznej I stopnia w Przasnyszu. Szkoła funkcjonuje bardzo dobrze, co więcej zdobyła już pewną renomę, o której świadczą sukcesy uczniów w konkursach i przeglądach muzycznych. Zarząd bierze oczywiście pod uwagę rosnące potrzeby lokalowe placówki i będzie czynił starania w celu ich zaspokojenia.

Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu

Rozbudowa Starostwa Powiatowego związana z utworzeniem Centrum Aktywizacji Biznesu postępuje zgodnie z planem. Wykonany już ściany parteru oraz szalunek pod zbrojenie i betonowanie I pietra. Stan zaawansowania robót to ok. 20%. Planowany termin zakończenia budowy to grudzień tego roku.

Hala sportowa z płytą lodowiska przy ZSP w Przasnyszu

Bez przeszkód realizowana jest również budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Powiatowych przy ul. Mazowieckiej w Przasnyszu. Zostały już rozebrane byłe budynki warsztatów szkolnych. Obecnie trwa budowa hali oraz zagospodarowywanie terenu. Planowany termin oddania hali do użytku to sierpień 2020 r. W ramach inwestycji zostanie też wykonany remont budynku internatu (do maja 2021 r.).

Niestety nie udało się zmienić projektu hali z lodowiskiem, tak by można rozgrywać na nim oficjalne zawody. Brakuje bowiem około 1 metra szerokości lodowiska, by mogło być wykorzystane przez profesjonalnych sportowców. Projekt jednak jest na tyle zaawansowany, że nie można się z niego wycofać, choć władze miasta z pewnością wolałby wspólną realizacji projektu basenu z lodowiskiem i wodnym placem zabaw. Cała wartość projektu to 17 milionów złotych.

Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju

Budowa budynku Inkubatora przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2020 r. Koszt robót budowlanych to 15,4 milionów złotych.

Zbiornik retencyjno-rekreacyjny w Przasnyszu

Zarząd Powiatu dokonał szczegółowej analizy projektu budowy zalewu w Przasnyszu. Dotychczas pod budowę wykupiono zaledwie 8 działek o powierzchni ok. 2 ha. Razem z posiadanymi przez powiat działkami pod budowę zbiornika potrzebny jest obszar 53 ha. Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy Przasnysza nie wyrażają zgody na sprzedaż pozostałych działek, Zarząd Powiatu uważa, że realizacja inwestycji w tym miejscu i zakresie jest niemożliwa i niecelowa. Jako alternatywę, Zarząd proponuje wsparcie gminy Przasnysz w projekcie kompleksowej rewitalizacji zbiornika retencyjnego w miejscowości Karwacz poprzez pogłębienie i oczyszczenie zbiornika oraz przystosowanie go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych wraz z zapleczem technicznym (plaża, wiaty, gastronomia, sprzęt wodny itp.).

Obwodnica miasta Chorzele

Z przyczyn niezależnych od powiatu przasnyskiego, wykonawcy inwestycji nie zrealizowali zadań wynikających z podpisanych umów. Zrealizowano roboty ziemne (około 70% wykonania) oraz roboty fundamentowe obiektu mostowego na rzece Orzyc (około 8 % wykonania – wartość nie oddaje pracochłonności i uciążliwości wykonanych robót). Z uwagi na przedłużającą się realizacje projektu powiat przasnyski uzyskał aneks z województwem mazowieckim, pozwalający na realizacje projektu do 30 sierpnia 2019 roku.

Pomimo zapewnień ze strony wykonawców o zachowaniu terminu realizacji umów, inwestycja nie została zakończona. Powiat, mając na względzie możliwość utraty dofinansowania (postępowanie sądowe), wybrał opcję zawarcia ugody z wykonawcami. 17.10.2018 roku powiat zawarł z jednym z wykonawców ugodę.  Niestety jej zapisy nie zostały przez firmę zrealizowane, dlatego powiat złożył wykonawcy oświadczenie, że odstępuje od umowy oraz dokonał naliczenia kary umownej. W następstwie odstąpienia od umowy wystąpił również do Wykonawcy (dwukrotnie) o przekazanie placu budowy, ustalając ostateczny termin na 10 stycznia 2019 roku.

Z drugim z wykonawców jest obecnie przygotowywana ugoda. Firma obecnie podjęła roboty drogowe.

Zakończenie spraw związanych z przejęciem placu budowy, sporządzeniem szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku pozwoli powiatowi ponownie ogłosić przetarg dokończenie inwestycji.

Dotychczasowa umowna wartość inwestycji to 28 mln zł.

Szkoły ponadgimnazjalne są dobrze przygotowane do przyjęcia podwójnego rocznika

Podczas roboczej narady 11 grudnia 2019 r. dyrektorzy powiatowych szkół ponadgimnazjalnych zapewnili starostę, że ich placówki są dobrze przygotowane na przyjęcie dodatkowego rocznika uczniów w przyszłym roku, co wynika z przyjętej przez rząd reformy systemu oświaty. Szkoły wprowadziły szereg rozwiązań organizacyjnych, by zapewnić uczniom jak najbardziej komfortowe warunki nauki. Zwiększona liczba klas w jednym roczniku nie spowoduje też dwuzmianowości zajęć, gdyż łączna liczba oddziałów klasowych będzie niższa niż 10 lat temu, gdy do szkół średnich uczęszczali uczniowie urodzeni w czasie wyżu demograficznego.

Zarząd Powiatu nie widzi w związku z tym potrzeby utworzenia nowego Liceum Ogólnokształcącego na bazie Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu.

Jednocześnie Zarząd podejmie starania do zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na wymagane remonty w placówkach oświatowych.

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu

ZMSP w Przasnyszu jest szkołą policealną działającą pod auspicjami Samorządu Województwa Mazowieckiego kształcącą w zakresie usług medycznych i okołomedycznych, m.in. technik usług kosmetycznych, technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta, opiekun w DPS i inne.

Szkoła posiada doskonałe zaplecze szkoleniowe i socjalno-bytowe, które można wykorzystać w większym niż obecnie stopniu wykorzystać. Powiat Przasnyski zawarł w październiku ubiegłego roku umowę na korzystanie z obiektów szkoły w celach dydaktycznych. Nowe władze samorządowe wypracowują obecnie koncepcję realizacji tej umowy. Po jej opracowaniu wystąpią do Urzędu Marszałkowskiego z propozycją prowadzącą do efektywnego wykorzystania potencjału istniejących obiektów.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments