Pracodawca będzie mógł kontrolować nasze e-maile.

Ustawodawca uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych, aby dostosować polskie przepisy do Rozporządzenia RODO. Ustawą wprowadzono m.in. zmiany w kodeksie pracy zezwalające pracodawcy na monitoring obrazu i poczty elektronicznej swoich pracowników. Zapytaliśmy o to prawnika. – Przyjęto, że jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika – wyjaśnia radca prawny Łukasz Machałowski.

Przepisy unijne nakazywały polskiemu ustawodawcy dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia RODO. Pod płaszczykiem tych zmian ,,przemycono″ liczne zmiany innych ustaw, w tym kodeksu pracy. Nowością od 25 maja 2018 r. będzie monitoring wizyjny i poczty elektronicznej pracowników. – Rzeczywiście tak jest, że w sytuacji zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. W przepisie tym mowa o poczcie służbowej. Mogą pojawić się problemy interpretacyjne jak rozumieć pocztę służbową w sytuacji, gdy wiele osób w tym celu wykorzystuje swoje prywatne maile. Trudno jest wychwycić taką granicę. Stoję jednak na stanowisku, że chodzi tu wyłącznie o maile firmowe, założonych przez pracodawcę do wyznaczonych pracownikowi zadań – mówi r.pr. Łukasz Machałowski.

Rejestracja obrazu (monitoring pracownika).

W ustawie wprowadzono także zmianę w kodeksie pracy dotyczącą rejestracji obrazu. Przepis brzmi następująco; jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.  Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

red.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments