POWIAT PRZASNYSKI POLSKI LIDER INWESTYCJI! INWESTYCJE POWIATU PRZASNYSKIEGO W ROKU 2015

Rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy to nasz priorytet!
Ponad 64 miliony złotych przewidziano na inwestycje powiatu przasnyskiego w samym tylko roku 2015. Wartość wydatków majątkowych wynosi 53% wydatków całkowitych powiatu. Nasz powiat od wielu lat jest niezmiennie polskim liderem wśród powiatów najwięcej inwestujących.

Największe inwestycje realizowane są obecnie w obszarze drogowo-infrastrukturalnym, oświatowym i szpitalnym. Jednocześnie realizowane będą przedsięwzięcia o charakterze społecznym, zdrowotnym czy edukacyjnym. W sumie na 2015 rok powiat zaplanował 31 zadań inwestycyjnych.

W ciągu 15 lat istnienia powiatu zrealizowaliśmy 453 inwestycje za prawie 400 mln zł i położyliśmy podwaliny pod dalsze kilkusetmilionowe przedsięwzięcia, ale już z udziałem przedsiębiorstw i wyższych uczelni. Te przyszłe mechanizmy inwestowania będą nieporównanie bardziej związane bezpośrednio z podniesieniem jakości życia indywidualnych mieszkańców powiatu, gdyż będą to inwestycje w miejsca pracy i innowacje.

Główne zadania inwestycyjne powiatu w roku 2015:

Infrastruktura i rozwój gospodarczy (nakłady finansowe w 2015 r. wynoszą 50.945.545,08 zł)

– „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego”– łączna wartość inwestycji realizowanej w latach 2011-2016 wynosi 92 013 068,00 zł, z tego w roku 2015 – 49.344.986,18 zł.  Środki te przeznaczone są na dokończenie uzbrojenia technicznego w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Sierakowie 16 mln oraz w Chorzelach 16 mln zł. Pozostałe środki wykorzystane będą na dokończenie pasa drogowo – infrastrukturalnego pomiędzy Przasnyszem, a Chorzelami.

– „Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej dotyczącej uzbrojenia Przasnyskiej Strefy Gospodarczej” – 1.555.971 zł

– „Odprowadzanie wód opadowych z PSG Sierakowo – ustanowienie służebności i adaptacji rowu odpływowego” – 44.587,90 zł

Nauka, przemysł, innowacje.

„Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim” – łączną wartość inwestycji realizowanej w latach 2015 – 2020 wynosi 123,4 mln zł, z tego w roku 2015 – 500.000 zł.

Nauka, przemysł i usługi – nowy, wielki projekt powiatu i uczelni wyższych. Zrównoważony rozwój powiatu chcemy wzmocnić innowacyjnością i kreowaniem współpracy pomiędzy światem nauki, przemysłu i usług. Temu ma służyć ujęty w Kontrakcie Terytorialnym, złożony przez powiat wspólnie z trzema uczelniami, projekt: „Terenowy Poligon Doświadczalno-Wdrożeniowy w Powiecie Przasnyskim”. Dokument ten zaakceptowała Komisja Europejska.

Drogi

Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych w 2015 r. – 10 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 8.499.642,23 zł:

– „Przebudowa drogi powiatowej Olszewiec – Czernice Borowe wraz z mostem na rzece Węgierce w m. Węgra” (2013-2015) – 873.459,52 zł

– „Przebudowa drogi powiatowej Krukowo – Ostrówek” – 200.031,83 zł

– „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej– ulica Baranowska w Przasnyszu (2014-2015) – 166.675,71 zł

– „Przebudowa drogi powiatowej Ciechanów- Opinogóra- Długołęka – Zielona” (2011-2015) – 426.876,03 zł

– „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Dobrzankowo – Fijałkowo – Wyrąb Karwacki, Dobrzankowo – Helenowo – Bogate w ramach NPPDL wraz z przebudową mostów w miejscowości Dobrzankowo i miejscowości Bogate” (2014-2015) – 6.512.599,14 zł

– „Współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych” – 200.000,00 zł

– „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatu Przasnyskiego poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych, wymianę oznakowań, zakup sprzętu” (2011-2016) – 50.000 zł

– „Renowacja dróg powiatowych wraz z odnową pasa drogowego – 101 km” (2010-2016) – 50.000 zł

– „Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic S. Starzyńskiego i Różanej oraz remont mostu w ul. Przemysłowej” – w ramach NPPDL – Etap II – Miasto Przasnysz (2015) – 10.000,00 zł

– „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w gminie Przasnysz” w ramach NPPDL Etap II – Gmina Przasnysz (2015) –  10.000,00 zł

Inwestycje w służbę zdrowia w 2015 r. – 4 zadania inwestycyjne o łącznej wartości  1.652.100 zł:

– „Rozszerzenie świadczeń dla społeczeństwa poprzez doposażenie bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych i Oddziałów Szpitalnych w nowym sprzęt i aparaturę medyczną w SP ZZOZ w Przasnyszu” (2015) – 820.000,00 zł

– „Zapewnienie właściwych warunków diagnostyczno – leczniczo – rehabilitacyjnych pacjentom Szpitala rejonowego w Przasnyszu poprzez jego dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa” (2015) – 580.000,00 zł

– „Modernizacja schodów” (2015) Cel: Poprawa warunków w SP ZZOZ w Przasnyszu – 14.600,00 zł

– „Zapewnienie właściwego komfortu i bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Szpitalu im. dr W. Oczko w Przasnyszu”  – 237.500,00 zł

Inwestycje w szkolnictwo w 2015 r. – 5 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 1.670.000 zł:

– „Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach” (2014-2015) – 300.000,00 zł

– „Przebudowa z rozbudową budynku przeznaczonego na utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego” (2012–2015) – 970.000,00 zł

– „Budowa innowacyjnego systemu wytwarzania energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” (2009-2015) – 20 000,00 zł

– „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednorożec” – modernizacja budynku szkoły podstawowej w Jednorożcu, budynku gimnazjum oraz budowa hali widowiskowo – sportowej w Jednorożcu (2015) – 400.000,00 zł

– „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Przasnyszu przy ul. Gdańskiej” (2012-2015) – 85.349,00 zł

Rozbudowa i doposażenie budynku Starostwa Powiatowego – 531.958 zł

Inwestycje w DPS – 174. 596 zł

Główne przedsięwzięcia społeczne, edukacyjne i zdrowotne realizowane przez powiat w 2015 r.:

– Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – projekt realizowany w latach 2013-2015 (wartość projektu 1.200.647,72 zł)

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w Powiecie Przasnyskim poprzez kompleksowe wspomaganie wybranych szkół/przedszkoli spójnie z ich potrzebami w okresie 24 miesięcy. W tym:
– poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia w naszym powiecie,
– poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli/nauczycielek z potrzebami  szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania szkoły/przedszkola,
– podniesienie kompetencji dyrektorów/dyrektorek szkół/przedszkoli, którzy przystąpili do projektu, w zakresie trafnej diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola i opracowania RPW,
– poprawa  jakości  współpracy  dyrektorów/dyrektorek  szkół/przedszkoli  i nauczycieli/nauczycielek  poprzez organizację lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

– Profilaktyka chorób układu krążenia szansą na poprawę sytuacji zdrowotnej mieszkańców powiatu przasnyskiego – Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu – projekt realizowany w latach 2015-2016 (wartość projektu 3.720.127 zł)

Projekt, realizując działania w zakresie promowania postaw prozdrowotnych w kierunku ochrony mieszkańców powiatu przasnyskiego przed chorobami układu krążenia, mocno przyczyni się do rozwijania działań w zakresie zdrowia publicznego w przyszłości. Zwiększenie liczby osób poddających się badaniom kardiologicznym oraz zachęcenie licznej grupy osób do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, pozwoli na organizację kolejnych cykli badań przesiewowych i wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych w zakresie sportu, również w przyszłości.

– Sprawne usługi III – Wsparcie PUP i WUP w realizacji zadań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – projekt realizowany w latach 2014-2015 (wartość projektu 172.938,47 zł)

– Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – Wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu – projekt realizowany w latach 2014-2015 (wartość projektu 424.945 zł)

Strefy gospodarcze to szanse dla całego powiatu i przyszłych pokoleń.

Samorząd Powiatu Przasnyskiego, po wywiązaniu się z obowiązkowych zadań takich jak: dokończenie budowy i wyposażenia nowego szpitala, zagospodarowania na potrzeby szkoły medycznej oraz ARiMR nieruchomości po starym szpitalu, dokończeniu budowy szkoły rolniczej, zbudowania pierwszych wymiarowych hal sportowych, wyremontowaniu i wyposażeniu wszystkich szkół w standardzie wyprzedzającym poziom krajowy, wybudowaniu boisk, standaryzacji DPS, przebudowie prawie wszystkich dróg i ulic powiatowych, modernizacji wyposażeniu podległych powiatowi urzędów itd., rozpoczął prace fakultatywne nad przygotowaniem stref przemysłowych. Obecnie ten obszar zaangażowania stanowi dla naszego samorządu priorytet. Dokończenie uzbrojenia strefy gospodarczej, gazyfikacja, elektryfikacja oraz modernizacja linii kolejowych daje szansę na uporanie się z nadmiernym bezrobociem, poprawę sytuacji finansowej rodzin i samorządów, a także na inwestycje prywatne rzędu nawet 2 mld zł. Z infrastruktury gazowej, energetycznej, drogowej, telekomunikacyjnej, kolejowej będą mogły korzystać społeczności wszystkich gmin.

Rozwój to współpraca i ekonomia.

Strefa przasnyska i chorzelska wzajemnie się uzupełniają i przez to polepszają naszą ofertę dla przedsiębiorców. Planujemy wsparcie dla rozwoju kącików gospodarczych we wszystkich gminach powiatu. Partnerstwo i współpraca wszystkich samorządów powiatu przasnyskiego jest korzystna dla wszystkich stron. Dzięki temu jesteśmy stawiani za wzór nowoczesnego i skutecznego zarządzania.


Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments