Porządek XXXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XXXVII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 31 maja 2017r.  o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2017,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
  • udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016r.
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Krzynowłoga Mała,
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Politechnice Warszawskiej na realizację projektu pn. „Terenowy Poligon Doświadczalno – Wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok przedłożonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
  • zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
  • rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego,
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego,
  • wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury przejęcia zadania zarządzania odcinkami drogi wojewódzkiej nr 544 Ostrołęka – Przasnysz – Mława w km 98+954 – 111+954 i w km 115+000 – 121+031 oraz drogi wojewódzkiej nr 614 Myszyniec – Chorzele w km 0+000 do km 17+533 w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych,
  • stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na przeprowadzenie procedury zmierzającej do przekazania po wybudowaniu drogi powiatowej nr 3249W, łączącej drogi wojewódzkie nr 614 i 616, prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Podstrefa Chorzele, na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego.
 6. Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu przasnyskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok”.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020” w 2016 roku.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wnioski i oświadczenia.
 10. Zakończenie sesji.
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments