Porządek XLIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego

XLIV sesja Rady Powiatu Przasnyskiego odbędzie się 16 czerwca 2021 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej na II piętrze Centrum Aktywizacji Biznesu (Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki  5, 06-300 Przasnysz) z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Przyjęcie „Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu przasnyskiego za rok 2020”.
 5. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przasnyskiego za 2020 rok”.
 6. Przyjęcie „Oceny sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu przasnyskiego za 2020 rok”.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Przasnyskiego na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 298/2021).
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 299/2021).
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Przasnyskiego oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu (Nr druku 300/2021).
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 301/2021).
 12. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu Przasnyskiego w okresie między sesjami.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Wnioski i oświadczenia.
 15. Zakończenie sesji.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments